SFS 2010:946 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

100946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 b § lagen (1984:3) om kärntek-

nisk verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

5 b §

3

Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3 §

miljöbalken tillämpas.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd att

uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i andra ärenden
om tillstånd enligt denna lag ska upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen

och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljö-
balken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 2001:441.

SFS 2010:946

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010