SFS 2010:949 Lag om upphävande av lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling

100949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1997:1320) om
kärnkraftens avveckling;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1997:1320) om kärnkraftens

avveckling ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359.

SFS 2010:949

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010