SFS 2010:951 Lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

100951.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och
ersättning vid radiologiska olyckor;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 58 § lagen (2010:950) om ansvar

och ersättning vid radiologiska olyckor ordet ”miljödomstolen” ska bytas ut
mot ”mark- och miljödomstolen”.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

SFS 2010:951

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010