SFS 2010:952 Förordning om ändring i förordningen (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

100952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:1011) om vissa
underrättelser enligt den svensk-norska
vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1983:1011) om vissa under-

rättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj
1929

1 ska ha följande lydelse.

Om någon, som inte är bosatt i Sverige, här i landet har fått tillstånd till en

sådan vattenverksamhet som avses i den svensk-norska vattenrättskonven-
tionen av den 11 maj 1929, ska mark- och miljödomstolen underrätta läns-
styrelsen om detta, sedan tillståndsdomen har vunnit laga kraft. Domstolen
ska samtidigt meddela länsstyrelsen om domstolen anser att ett ombud enligt
artikel 29 i konventionen bör utses.

Detsamma gäller i fall då någon som inte är bosatt i Sverige, efter att i

Norge ha fått tillstånd till en vattenverksamhet som avses i konventionen,
har utverkat en förklaring enligt artikel 22 i konventionen.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningen 1998:870.

SFS 2010:952

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010