SFS 2010:953 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

100953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd

dels att 31, 32, 40, 47 a och 50 §§ samt bilagan till förordningen ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 3 a, 20 d�20 g

och 31 a §§, av följande lydelse.

3 a §

Med miljörapport avses i denna förordning en miljörapport enligt

26 kap. 20 § första stycket miljöbalken eller enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av 26 kap. 20 § andra eller tredje stycket miljöbalken.

20 d §

Om tillsynsmyndigheten får kännedom om att en täktverksamhet

som är tillståndspliktig enligt denna förordning bedrivs av någon annan än
den som har fått tillstånd för verksamheten, ska myndigheten underrätta
Skatteverket om vem som bedriver verksamheten.

20 e §

Länsstyrelsen får förelägga den som ansöker om tillstånd till täkt

enligt denna förordning att lägga fram en utredning som belyser behovet av
täkten samt en täktplan av den omfattning som behövs.

Om föreläggandet inte följs, får länsstyrelsen avvisa ansökan. Föreläggan-

det ska innehålla en upplysning om detta.

20 f §

Om länsstyrelsen överväger att meddela föreskrifter om skydd för

grundvattnet enligt 7 kap. 22 § miljöbalken för ett område som avses med en
ansökan om tillstånd till täkt enligt denna förordning, får frågan om tillstånd
prövas först när frågan om skyddet för grundvattnet har avgjorts. Länsstyrel-
sen får dock pröva frågan om tillstånd omedelbart, om det finns särskilda
skäl.

20 g §

Den som ger, vägrar, ändrar eller upphäver ett tillstånd till täkt

enligt denna förordning ska snarast skicka beslutet till Naturvårdsverket och
till kommunen. Beslutet ska också skickas till väghållningsmyndigheten och
till lantmäterimyndigheten, om det inte är uppenbart att myndigheten inte
behöver få information om beslutet.

SFS 2010:953

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:953

31 §

1

En miljörapport ska innehålla

1. uppgift om verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer, och
2. de uppgifter i övrigt som följer av föreskrifter som Naturvårdsverket

har meddelat med stöd av 47 a §.

31 a §

I fråga om en anläggning för sortering eller krossning av berg,

naturgrus eller andra jordarter enligt verksamhetsbeskrivning 10.50 i bilagan
ska verksamhetsutövaren i en miljörapport lämna uppgifter om produktio-
nen, om länsstyrelsen begär det. Utöver det som följer av 31 § ska en sådan
rapport innehålla uppgifter om produktionen i fråga om naturgrus, morän
och berg.

32 §

Om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt

denna förordning bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för
verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetsutövaren snarast
möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.

40 §

2

Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa

uppkommer i en kommun, får kommunen meddela föreskrifter om

1. tomgångskörning med motordrivna fordon,
2. spridande av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område

med detaljplan eller intill sådant område,

3. inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett,
4. hantering av mjölk i utrymme för mjölkprodukter, på vilken livsmed-

elslagen (2006:804) inte tillämpas,

5. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter,
6. tillfälligt förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom

särskilt angivna områden,

7. skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen,
8. tillfälligt förbud mot eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall

inom planlagt område,

9. bränning av halm på åkermark, och
10. luftvärmepumpar.
Om det i en kommun förekommer camping i betydande omfattning, får

kommunen meddela föreskrifter för eller förbjuda sådan camping inom
särskilt utsatta områden om det behövs för att förhindra att olägenheter för
människors hälsa uppkommer.

Kommunen får i ett enskilt fall meddela föreskrifter om begränsningar av

eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs
för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.

47 a §

3

Naturvårdsverket får

1. i fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt eller av ett

föreläggande att ansöka om tillstånd enligt denna förordning, meddela före-
skrifter om att en miljörapport ska innehålla en redovisning av verksam-
hetens miljöpåverkan även i andra avseenden än vad som omfattas av villko-

1 Senaste lydelse 2008:690.

2 Senaste lydelse 2006:845.

3 Senaste lydelse 2008:690.

background image

3

SFS 2010:953

ren i ett tillståndsbeslut liksom av andra uppgifter som är relaterade till
miljöbalkens tillämpningsområde och mål,

2. i fråga om verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt bilagan,

meddela föreskrifter om att det i en miljörapport ska lämnas sådana uppgifter
om utsläpp och överföringar av föroreningar som följer av Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upp-
rättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av förore-
ningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG

4,

3. meddela föreskrifter om vilka uppgifter om produktionen av naturgrus,

morän och berg som en miljörapport enligt 31 a § ska innehålla, och

4. meddela föreskrifter om hur uppgifterna i en miljörapport ska redovi-

sas.

50 §

I 18 kap. 1 §, 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken finns bestäm-

melser om överklagande.

Ett beslut av länsstyrelse eller kommun att enligt 24 kap. 7 § miljöbalken

självmant ta upp en fråga om omprövning av en verksamhet får inte överkla-
gas.

Skogsstyrelsen får överklaga beslut som rör frågor om täkter enligt denna

förordning.

Bilaga

5

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga

Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är till-
stånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 § denna förordning.

4 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

5 Senaste lydelse 2009:863.

C

28.40

Anläggning för annan beläggning med metall

än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om
verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuumme-

tod, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.

B

28.50

Anläggning för termisk ytbehandling i form av

varmdoppning eller termisk sprutning med en metallför-
brukning av mer än 2 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.

background image

4

SFS 2010:953

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

C

e

85/337-2

40.60

Anläggning för förbränning med en total

installerad tillförd effekt av

1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används

än enbart eldningsolja eller bränslegas, eller

2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle

används än eldningsolja eller bränslegas.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller

inte

1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som

reservaggregat vid elavbrott, eller

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälnings-

pliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.

Långtidslagring, djupförvar

A

e

85/337-1
91/689
96/61
99/31
06/12

90.455

Anläggning för permanent lagring av kvick-

silveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i
djupt bergförvar.

Radioaktivt avfall