SFS 2010:953 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

100953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft38{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:899) om <br/>milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1998:899) om milj�-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">farlig verksamhet och h�lsoskydd</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels </i>att 31, 32, 40, 47 a och 50 �� samt bilagan till f�rordningen ska ha</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras sex nya paragrafer, 3 a, 20 d20 g</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och 31 a ��, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:544px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Med <i>milj�rapport</i> avses i denna f�rordning en milj�rapport enligt</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">26 kap. 20 � f�rsta stycket milj�balken eller enligt f�reskrifter som har med-<br/>delats med st�d av 26 kap. 20 � andra eller tredje stycket milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>20 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Om tillsynsmyndigheten f�r k�nnedom om att en t�ktverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">som �r tillst�ndspliktig enligt denna f�rordning bedrivs av n�gon annan �n<br/>den som har f�tt tillst�nd f�r verksamheten, ska myndigheten underr�tta<br/>Skatteverket om vem som bedriver verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>20 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen f�r f�rel�gga den som ans�ker om tillst�nd till t�kt</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">enligt denna f�rordning att l�gga fram en utredning som belyser behovet av<br/>t�kten samt en t�ktplan av den omfattning som beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om f�rel�ggandet inte f�ljs, f�r l�nsstyrelsen avvisa ans�kan. F�rel�ggan-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">det ska inneh�lla en upplysning om detta.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>20 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">Om l�nsstyrelsen �verv�ger att meddela f�reskrifter om skydd f�r</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">grundvattnet enligt 7 kap. 22 � milj�balken f�r ett omr�de som avses med en<br/>ans�kan om tillst�nd till t�kt enligt denna f�rordning, f�r fr�gan om tillst�nd<br/>pr�vas f�rst n�r fr�gan om skyddet f�r grundvattnet har avgjorts. L�nsstyrel-<br/>sen f�r dock pr�va fr�gan om tillst�nd omedelbart, om det finns s�rskilda<br/>sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>20 g �</b></p> <p style="position:absolute;top:932px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som ger, v�grar, �ndrar eller upph�ver ett tillst�nd till t�kt</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">enligt denna f�rordning ska snarast skicka beslutet till Naturv�rdsverket och<br/>till kommunen. Beslutet ska ocks� skickas till v�gh�llningsmyndigheten och<br/>till lantm�terimyndigheten, om det inte �r uppenbart att myndigheten inte<br/>beh�ver f� information om beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2010:953</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:953</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">1</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">En milj�rapport ska inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. uppgift om verksamhetsut�varens namn och organisationsnummer, och<br/>2. de uppgifter i �vrigt som f�ljer av f�reskrifter som Naturv�rdsverket</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">har meddelat med st�d av 47 a �.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>31 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om en anl�ggning f�r sortering eller krossning av berg,</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">naturgrus eller andra jordarter enligt verksamhetsbeskrivning 10.50 i bilagan<br/>ska verksamhetsut�varen i en milj�rapport l�mna uppgifter om produktio-<br/>nen, om l�nsstyrelsen beg�r det. Ut�ver det som f�ljer av 31 � ska en s�dan<br/>rapport inneh�lla uppgifter om produktionen i fr�ga om naturgrus, mor�n<br/>och berg.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en verksamhet som �r tillst�nds- eller anm�lningspliktig enligt</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">denna f�rordning bedrivs av n�gon annan �n den som har f�tt tillst�nd f�r<br/>verksamheten eller anm�lt den, ska den nya verksamhetsut�varen snarast<br/>m�jligt upplysa tillsynsmyndigheten om det �ndrade f�rh�llandet. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">2</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det beh�vs f�r att hindra att ol�genheter f�r m�nniskors h�lsa</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">uppkommer i en kommun, f�r kommunen meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. tomg�ngsk�rning med motordrivna fordon,<br/>2. spridande av naturligt g�dsel, slam och annan orenlighet inom omr�de</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">med detaljplan eller intill s�dant omr�de,</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">3. inr�ttande av annat slag av toalett �n vattentoalett,<br/>4. hantering av mj�lk i utrymme f�r mj�lkprodukter, p� vilken livsmed-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">elslagen (2006:804) inte till�mpas,</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">5. skydd f�r ytvattent�kter och enskilda grundvattent�kter,<br/>6. tillf�lligt f�rbud mot sm�skalig eldning med vissa fasta br�nslen inom</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">s�rskilt angivna omr�den,</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">7. sk�tsel och tillsyn av eldningsanordning f�r vissa fasta br�nslen,<br/>8. tillf�lligt f�rbud mot eldning av l�v, kvistar och annat tr�dg�rdsavfall</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">inom planlagt omr�de,</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">9. br�nning av halm p� �kermark, och<br/>10. luftv�rmepumpar.<br/>Om det i en kommun f�rekommer camping i betydande omfattning, f�r</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">kommunen meddela f�reskrifter f�r eller f�rbjuda s�dan camping inom<br/>s�rskilt utsatta omr�den om det beh�vs f�r att f�rhindra att ol�genheter f�r<br/>m�nniskors h�lsa uppkommer.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen f�r i ett enskilt fall meddela f�reskrifter om begr�nsningar av</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">eller villkor f�r ut�vande av gatumusik p� viss offentlig plats om det beh�vs<br/>f�r att hindra att ol�genheter f�r m�nniskors h�lsa uppkommer.</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>47 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:890px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">Naturv�rdsverket f�r</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. i fr�ga om verksamheter som omfattas av tillst�ndsplikt eller av ett</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rel�ggande att ans�ka om tillst�nd enligt denna f�rordning, meddela f�re-<br/>skrifter om att en milj�rapport ska inneh�lla en redovisning av verksam-<br/>hetens milj�p�verkan �ven i andra avseenden �n vad som omfattas av villko-</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">1 Senaste lydelse 2008:690.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2006:845.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2008:690.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:953</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">ren i ett tillst�ndsbeslut liksom av andra uppgifter som �r relaterade till<br/>milj�balkens till�mpningsomr�de och m�l,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. i fr�ga om verksamheter som inte �r tillst�ndspliktiga enligt bilagan,</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">meddela f�reskrifter om att det i en milj�rapport ska l�mnas s�dana uppgifter<br/>om utsl�pp och �verf�ringar av f�roreningar som f�ljer av Europaparlamen-<br/>tets och r�dets f�rordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upp-<br/>r�ttande av ett europeiskt register �ver utsl�pp och �verf�ringar av f�rore-<br/>ningar och om �ndring av r�dets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG</p> <p style="position:absolute;top:290px;left:567px;white-space:nowrap" class="ft32">4,</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. meddela f�reskrifter om vilka uppgifter om produktionen av naturgrus,</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">mor�n och berg som en milj�rapport enligt 31 a � ska inneh�lla, och</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. meddela f�reskrifter om hur uppgifterna i en milj�rapport ska redovi-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">sas. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>50 �</b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">I 18 kap. 1 �, 19 kap. 1 � och 23 kap. 1 � milj�balken finns best�m-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">melser om �verklagande.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut av l�nsstyrelse eller kommun att enligt 24 kap. 7 � milj�balken</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">sj�lvmant ta upp en fr�ga om ompr�vning av en verksamhet f�r inte �verkla-<br/>gas.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Skogsstyrelsen f�r �verklaga beslut som r�r fr�gor om t�kter enligt denna</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft32">5 </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>F�rteckning �ver verksamheter som �r tillst�nds- eller <br/>anm�lningspliktiga</b></p> <p style="position:absolute;top:618px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">Denna f�rteckning inneh�ller beskrivningar av verksamheter som �r till-<br/>st�nds- eller anm�lningspliktiga enligt 5 eller 21 � denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">4 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">5 Senaste lydelse 2009:863.</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">C</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>28.40</b></p> <p style="position:absolute;top:681px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft30">Anl�ggning f�r annan bel�ggning med metall</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft37">�n genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om<br/>verksamheten ger upphov till mer �n 1 kubikmeter av-<br/>loppsvatten per kalender�r. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft37">Anm�lningsplikt enligt denna beskrivning g�ller inte <br/>1. bel�ggning med metall som sker med vakuumme-</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft30">tod, eller</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft30">2. om verksamheten �r tillst�ndspliktig enligt 28.30.</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">B</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>28.50</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft30">Anl�ggning f�r termisk ytbehandling i form av</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft37">varmdoppning eller termisk sprutning med en metallf�r-<br/>brukning av mer �n 2 ton per kalender�r.</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillst�ndsplikt enligt denna beskrivning g�ller inte</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft30">om verksamheten �r tillst�ndspliktig enligt 27.30.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:953</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2010.</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft44">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">C</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">e</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft40">85/337-2</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>40.60</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:455px;white-space:nowrap" class="ft40">Anl�ggning f�r f�rbr�nning med en total</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft40">installerad tillf�rd effekt av</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft40">1. mer �n 500 kilowatt, om annat br�nsle anv�nds</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft40">�n enbart eldningsolja eller br�nslegas, eller</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft40">2. mer �n 10 megawatt, om inget annat br�nsle</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft40">anv�nds �n eldningsolja eller br�nslegas.</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft40">Anm�lningsplikt enligt denna beskrivning g�ller</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft40">inte</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft40">1. station�r f�rbr�nningsmotor avsedd endast som</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft40">reservaggregat vid elavbrott, eller</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft40">2. om verksamheten �r tillst�nds- eller anm�lnings-</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft40">pliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:406px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>L�ngtidslagring, djupf�rvar</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">A</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">e</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft44">85/337-1<br/>91/689<br/>96/61<br/>99/31<br/>06/12</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:406px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>90.455</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft40">Anl�ggning f�r permanent lagring av kvick-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:406px;white-space:nowrap" class="ft44">silveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i<br/>djupt bergf�rvar.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:406px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>Radioaktivt avfall</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:899) om
milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1998:899) om milj�-

farlig verksamhet och h�lsoskydd

dels att 31, 32, 40, 47 a och 50 �� samt bilagan till f�rordningen ska ha

f�ljande lydelse,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras sex nya paragrafer, 3 a, 20 d20 g

och 31 a ��, av f�ljande lydelse.

3 a �

Med milj�rapport avses i denna f�rordning en milj�rapport enligt

26 kap. 20 � f�rsta stycket milj�balken eller enligt f�reskrifter som har med-
delats med st�d av 26 kap. 20 � andra eller tredje stycket milj�balken.

20 d �

Om tillsynsmyndigheten f�r k�nnedom om att en t�ktverksamhet

som �r tillst�ndspliktig enligt denna f�rordning bedrivs av n�gon annan �n
den som har f�tt tillst�nd f�r verksamheten, ska myndigheten underr�tta
Skatteverket om vem som bedriver verksamheten.

20 e �

L�nsstyrelsen f�r f�rel�gga den som ans�ker om tillst�nd till t�kt

enligt denna f�rordning att l�gga fram en utredning som belyser behovet av
t�kten samt en t�ktplan av den omfattning som beh�vs.

Om f�rel�ggandet inte f�ljs, f�r l�nsstyrelsen avvisa ans�kan. F�rel�ggan-

det ska inneh�lla en upplysning om detta.

20 f �

Om l�nsstyrelsen �verv�ger att meddela f�reskrifter om skydd f�r

grundvattnet enligt 7 kap. 22 � milj�balken f�r ett omr�de som avses med en
ans�kan om tillst�nd till t�kt enligt denna f�rordning, f�r fr�gan om tillst�nd
pr�vas f�rst n�r fr�gan om skyddet f�r grundvattnet har avgjorts. L�nsstyrel-
sen f�r dock pr�va fr�gan om tillst�nd omedelbart, om det finns s�rskilda
sk�l.

20 g �

Den som ger, v�grar, �ndrar eller upph�ver ett tillst�nd till t�kt

enligt denna f�rordning ska snarast skicka beslutet till Naturv�rdsverket och
till kommunen. Beslutet ska ocks� skickas till v�gh�llningsmyndigheten och
till lantm�terimyndigheten, om det inte �r uppenbart att myndigheten inte
beh�ver f� information om beslutet.

SFS 2010:953

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:953

31 �

1

En milj�rapport ska inneh�lla

1. uppgift om verksamhetsut�varens namn och organisationsnummer, och
2. de uppgifter i �vrigt som f�ljer av f�reskrifter som Naturv�rdsverket

har meddelat med st�d av 47 a �.

31 a �

I fr�ga om en anl�ggning f�r sortering eller krossning av berg,

naturgrus eller andra jordarter enligt verksamhetsbeskrivning 10.50 i bilagan
ska verksamhetsut�varen i en milj�rapport l�mna uppgifter om produktio-
nen, om l�nsstyrelsen beg�r det. Ut�ver det som f�ljer av 31 � ska en s�dan
rapport inneh�lla uppgifter om produktionen i fr�ga om naturgrus, mor�n
och berg.

32 �

Om en verksamhet som �r tillst�nds- eller anm�lningspliktig enligt

denna f�rordning bedrivs av n�gon annan �n den som har f�tt tillst�nd f�r
verksamheten eller anm�lt den, ska den nya verksamhetsut�varen snarast
m�jligt upplysa tillsynsmyndigheten om det �ndrade f�rh�llandet.

40 �

2

Om det beh�vs f�r att hindra att ol�genheter f�r m�nniskors h�lsa

uppkommer i en kommun, f�r kommunen meddela f�reskrifter om

1. tomg�ngsk�rning med motordrivna fordon,
2. spridande av naturligt g�dsel, slam och annan orenlighet inom omr�de

med detaljplan eller intill s�dant omr�de,

3. inr�ttande av annat slag av toalett �n vattentoalett,
4. hantering av mj�lk i utrymme f�r mj�lkprodukter, p� vilken livsmed-

elslagen (2006:804) inte till�mpas,

5. skydd f�r ytvattent�kter och enskilda grundvattent�kter,
6. tillf�lligt f�rbud mot sm�skalig eldning med vissa fasta br�nslen inom

s�rskilt angivna omr�den,

7. sk�tsel och tillsyn av eldningsanordning f�r vissa fasta br�nslen,
8. tillf�lligt f�rbud mot eldning av l�v, kvistar och annat tr�dg�rdsavfall

inom planlagt omr�de,

9. br�nning av halm p� �kermark, och
10. luftv�rmepumpar.
Om det i en kommun f�rekommer camping i betydande omfattning, f�r

kommunen meddela f�reskrifter f�r eller f�rbjuda s�dan camping inom
s�rskilt utsatta omr�den om det beh�vs f�r att f�rhindra att ol�genheter f�r
m�nniskors h�lsa uppkommer.

Kommunen f�r i ett enskilt fall meddela f�reskrifter om begr�nsningar av

eller villkor f�r ut�vande av gatumusik p� viss offentlig plats om det beh�vs
f�r att hindra att ol�genheter f�r m�nniskors h�lsa uppkommer.

47 a �

3

Naturv�rdsverket f�r

1. i fr�ga om verksamheter som omfattas av tillst�ndsplikt eller av ett

f�rel�ggande att ans�ka om tillst�nd enligt denna f�rordning, meddela f�re-
skrifter om att en milj�rapport ska inneh�lla en redovisning av verksam-
hetens milj�p�verkan �ven i andra avseenden �n vad som omfattas av villko-

1 Senaste lydelse 2008:690.

2 Senaste lydelse 2006:845.

3 Senaste lydelse 2008:690.

background image

3

SFS 2010:953

ren i ett tillst�ndsbeslut liksom av andra uppgifter som �r relaterade till
milj�balkens till�mpningsomr�de och m�l,

2. i fr�ga om verksamheter som inte �r tillst�ndspliktiga enligt bilagan,

meddela f�reskrifter om att det i en milj�rapport ska l�mnas s�dana uppgifter
om utsl�pp och �verf�ringar av f�roreningar som f�ljer av Europaparlamen-
tets och r�dets f�rordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upp-
r�ttande av ett europeiskt register �ver utsl�pp och �verf�ringar av f�rore-
ningar och om �ndring av r�dets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG

4,

3. meddela f�reskrifter om vilka uppgifter om produktionen av naturgrus,

mor�n och berg som en milj�rapport enligt 31 a � ska inneh�lla, och

4. meddela f�reskrifter om hur uppgifterna i en milj�rapport ska redovi-

sas.

50 �

I 18 kap. 1 �, 19 kap. 1 � och 23 kap. 1 � milj�balken finns best�m-

melser om �verklagande.

Ett beslut av l�nsstyrelse eller kommun att enligt 24 kap. 7 � milj�balken

sj�lvmant ta upp en fr�ga om ompr�vning av en verksamhet f�r inte �verkla-
gas.

Skogsstyrelsen f�r �verklaga beslut som r�r fr�gor om t�kter enligt denna

f�rordning.

Bilaga

5

F�rteckning �ver verksamheter som �r tillst�nds- eller
anm�lningspliktiga

Denna f�rteckning inneh�ller beskrivningar av verksamheter som �r till-
st�nds- eller anm�lningspliktiga enligt 5 eller 21 � denna f�rordning.

4 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

5 Senaste lydelse 2009:863.

C

28.40

Anl�ggning f�r annan bel�ggning med metall

�n genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om
verksamheten ger upphov till mer �n 1 kubikmeter av-
loppsvatten per kalender�r.

Anm�lningsplikt enligt denna beskrivning g�ller inte
1. bel�ggning med metall som sker med vakuumme-

tod, eller

2. om verksamheten �r tillst�ndspliktig enligt 28.30.

B

28.50

Anl�ggning f�r termisk ytbehandling i form av

varmdoppning eller termisk sprutning med en metallf�r-
brukning av mer �n 2 ton per kalender�r.

Tillst�ndsplikt enligt denna beskrivning g�ller inte

om verksamheten �r tillst�ndspliktig enligt 27.30.

background image

4

SFS 2010:953

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2010.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

C

e

85/337-2

40.60

Anl�ggning f�r f�rbr�nning med en total

installerad tillf�rd effekt av

1. mer �n 500 kilowatt, om annat br�nsle anv�nds

�n enbart eldningsolja eller br�nslegas, eller

2. mer �n 10 megawatt, om inget annat br�nsle

anv�nds �n eldningsolja eller br�nslegas.

Anm�lningsplikt enligt denna beskrivning g�ller

inte

1. station�r f�rbr�nningsmotor avsedd endast som

reservaggregat vid elavbrott, eller

2. om verksamheten �r tillst�nds- eller anm�lnings-

pliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.

L�ngtidslagring, djupf�rvar

A

e

85/337-1
91/689
96/61
99/31
06/12

90.455

Anl�ggning f�r permanent lagring av kvick-

silveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i
djupt bergf�rvar.

Radioaktivt avfall

;