SFS 2010:954 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

100954.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 6, 6 a, 7, 10, 48 och 50 §§ samt bilagan till för-

ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha föl-
jande lydelse.

6 §

1

Tillståndsfrågor som avses i 5 § prövas av mark- och miljödomstolen

när det gäller miljöfarlig verksamhet som i bilagan till denna förordning har
beteckningen A och av länsstyrelsen när det gäller miljöfarlig verksamhet
som i bilagan har beteckningen B.

Om en verksamhet anges under rubriken ”Farliga ämnen som innebär en

miljöfarlig hantering som ska tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken”
i avdelning 4 i bilagan, ska tillståndsfrågor prövas av mark- och miljödom-
stolen om verksamheten har beteckningen A och av länsstyrelsen om verk-
samheten har beteckningen B eller C eller inte anges med någon beteckning.

6 a §

2

Av 21 kap. 3 § miljöbalken framgår att ansökan i vissa fall får göras

hos mark- och miljödomstolen, även om ärendet annars skulle ha prövats av
en länsstyrelse.

Av 9 kap. 8 § andra stycket miljöbalken framgår att tillstånd som rör För-

svarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets
radioanstalt alltid ska prövas av länsstyrelsen.

7 §

En sådan ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som avses i

9 kap. 6 § andra eller tredje stycket miljöbalken ska prövas av länsstyrelsen.
Om verksamheten omfattas av 17 kap. 1 § miljöbalken, ska ansökan i stället
prövas av mark- och miljödomstolen.

10 §

När länsstyrelsen är tillståndsmyndighet ska besked om tid och plats

för sammanträde meddelas genom kungörelse i ortstidning. Naturvårdsver-
ket, sökanden och andra som har yttrat sig i ärendet ska på lämpligt sätt un-
derrättas.

Motsvarande skyldighet för mark- och miljödomstolen framgår av 22 kap.

miljöbalken.

1 Senaste lydelse 2003:1052.

2 Senaste lydelse 1999:567.

SFS 2010:954

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:954

48 §

Mark- och miljödomstolen ska underrätta Naturvårdsverket om dom

eller beslut som domstolen har meddelat med anledning av en talan enligt
32 kap. miljöbalken.

50 §

3

Bestämmelser om överklagande finns i 18 kap. 1 § och 19 kap. 1 §

miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om
mark- och miljödomstolar.

Ett beslut av en länsstyrelse eller kommun att enligt 24 kap. 7 § miljöbal-

ken självmant ta upp en fråga om omprövning av en verksamhet får inte
överklagas.

Skogsstyrelsen får överklaga beslut som rör frågor om täkter enligt denna

förordning.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

Bilaga

4

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga

Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är till-
stånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 §.

De bokstavsmarkeringar som anges framför varje verksamhetsbeskrivning
har följande innebörd.

A: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos mark- och miljö-

domstolen.

B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

3 Senaste lydelse 2010:953.

4 Senaste lydelse 2009:863.