SFS 2010:955 Förordning om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

100955.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:904) om täkter
och anmälan för samråd;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:904) om täkter och

anmälan för samråd

1

dels att 2–5 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 § ska utgå,
dels att författningsrubriken ska ha följande lydelse,
dels att 10, 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning (1998:904) om anmälan för samråd

10 §

2

Den som beslutar om ett föreläggande eller förbud enligt 12 kap. 6 §

fjärde stycket miljöbalken ska snarast skicka beslutet

1. till Naturvårdsverket, och
2. till väghållningsmyndigheten och till lantmäterimyndigheten, om det

inte är uppenbart att myndigheten inte behöver få information om beslutet.

Om länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen beslutar att meddela, ändra eller

upphäva en föreskrift enligt 7 § denna förordning, ska myndigheten skicka
beslutet till Naturvårdsverket och till lantmäterimyndigheten. Länsstyrelsen
ska skicka sitt beslut även till Skogsstyrelsen.

12 §

3

I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande hos

miljödomstol.

Föreskrifter som har meddelats av länsstyrelsen med stöd av 7 § får över-

klagas hos regeringen.

13 §

4

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får överklaga beslut som rör

frågor om anmälan för samråd enligt 12 kap. miljöbalken och denna förord-
ning.

1. Denna förordning träder i kraft 1 september 2010.
2. Äldre lydelse av 5 § första–tredje styckena ska tillämpas endast i fråga

om uppgifter som avser tiden före utgången av år 2009.

1 Senaste lydelse av 2–5 §§ 2005:622.

2 Senaste lydelse 2005:1155.

3 Senaste lydelse 2005:1155.

4 Senaste lydelse 1998:1255.

SFS 2010:955

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:955

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)