SFS 2010:956 Förordning om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

100956.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096);

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om skogsvårdsförordningen (1993:1096)

1

dels att 17 och 20–22 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 17 § ska utgå,
dels att 1, 3, 7, 9, 15, 16 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 24 § ska lyda ”Samråd inom renskötselns

året-runt-marker”,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 9 a, 15 a, 15 b,

15 c och 15 d §§, av följande lydelse.

1 §

Föreskrifter om vilka områden som utgör fjällnära skog finns i

förordningen (SKSFS 1991:3) om gränserna för fjällnära skog.

3 §

2

Om det enligt 5 § första stycket 1 eller 2 skogsvårdslagen (1979:429)

finns en skyldighet att anlägga ny skog ska sådd, plantering eller åtgärder
för naturlig föryngring ha utförts senast under det tredje året räknat från det
år då skyldigheten uppkom. Med år ska avses tiden från och med den 1 juli
ett år till och med den 30 juni nästkommande år.

I fall som avses i 5 § första stycket 3 skogsvårdslagen ska Skogsstyrelsen

med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet besluta inom vilken tid
åtgärder för anläggning av ny skog senast ska vara utförda.

7 §

3

Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. föryngringsmetod, markberedning, sådd, plantering, vård av plantskog

och andra åtgärder som behövs för att trygga återväxten,

2. det lägsta antal huvudplantor av lämplig beskaffenhet som med hänsyn

till markens bonitet ska finnas på en föryngringsyta och hur dessa plantor
ska vara fördelade för att kravet på en tillfredsställande återväxt ska vara
uppfyllt, och

3. vid vilken tidpunkt kravet enligt 2 ska vara uppfyllt vid användning av

olika föryngringsmetoder.

1 Senaste lydelse av
17 § 2005:1149
20 § 2005:1149
21 § 2005:1149.

2 Senaste lydelse 2008:549. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

3 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2010:956

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:956

9 §

4

Endast i undantagsfall får främmande trädarter användas som

skogsodlingsmaterial.

9 a §

Skogsstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från förbudet i

6 b § skogsvårdslagen (1979:429) om att använda främmande trädarter som
skogsodlingsmaterial i fjällnära skog, om det behövs för ett angeläget
vetenskapligt ändamål.

15 §

5

Den produktiva skogsmarkens ägare ska underrätta Skogsstyrelsen

om

1. annan avverkning, omfattande minst 0,5 hektar, än sådan röjning eller

gallring som främjar skogens utveckling,

2. sådan dikning efter avverkning (skyddsdikning) som inte kräver

tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken,

3. vad han eller hon avser att göra för att, i samband med sådan

avverkning som avses i 1, trygga återväxten av skog som föranleds av
avverkningen och för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens
intressen,

4. vad han eller hon avser att göra för att, i samband med sådan

avverkning som avses i 1, tillgodose rennäringens intressen inom ett område
där renskötsel får bedrivas enligt rennäringslagen (1971:437) under hela året
(renskötselns året-runt-marker), och

5. uttag av skogsbränsle i anslutning till sådan avverkning som avses i 1.
En underrättelse om avverkning och om uttag av skogsbränsle ska

innehålla uppgifter om fastighetsägare, berörd fastighets beteckning och
karta eller kartskiss som visar området som omfattas av underrättelsen.

En underrättelse om skyddsdikning ska innehålla uppgifter om

fastighetsägare, berörd fastighets beteckning och karta eller kartskiss över
det planerade dikets sträckning.

15 a §

I 12 kap. 6 § miljöbalken och förordningen (1998:904) om anmälan

för samråd finns bestämmelser om anmälan för samråd av verksamhet eller
åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

15 b §

En åtgärd som Skogsstyrelsen ska underrättas om enligt 15 § första

stycket 1, 2 och 5 får påbörjas tidigast sex veckor efter det att en sådan
underrättelse gjorts och i förekommande fall uppgifter lämnats om vad som
ska göras för att trygga återväxten eller för att tillgodose naturvårdens,
kulturmiljövårdens eller rennäringens intressen enligt 15 § första stycket 3
och 4. Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen medge att dessa
åtgärder påbörjas tidigare.

15 c §

En underrättelse om avverkning är giltig i tre år från den dag den

kom in till Skogsstyrelsen. En underrättelse om uttag av skogsbränsle och
skyddsdikning är giltig i fem år från den dag den kom in till Skogsstyrelsen.
Efter giltighetstidens utgång får annan åtgärd än avverkning av skärm- och
fröträd inte ske utan att ny underrättelse lämnas in.

4 Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

5 Senaste lydelse 2008:801.

background image

3

SFS 2010:956

15 d §

Skogsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om underrättelse

och om undantag i vissa fall från skyldigheten att underrätta Skogsstyrelsen.

16 §

6

Skogsstyrelsen ska sända en kopia av underrättelsen enligt 15 §

första stycket 2 till länsstyrelsen i de fall underrättelsen avser dikning inom
områden som länsstyrelsen anger.

18 §

Förbudet i 13 a § skogsvårdslagen (1979:429) mot avverkning på

vissa skogliga impediment gäller inte för avverkning vid ändrad markan-
vändning.

Skogsstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från 13 a §

skogsvårdslagen om det finns särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

6 Senaste lydelse 2005:1149.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010