SFS 2010:957 Förordning om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

100957.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

p
Förordning
om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan
för samråd;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1998:904) om anmälan för

samråd

1 ska ha följande lydelse.

12 §

2

I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande hos

mark- och miljödomstol.

Föreskrifter som har meddelats av länsstyrelsen med stöd av 7 § får över-

klagas hos regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2010:955.

2 Senaste lydelse 2010:955.

SFS 2010:957

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010