SFS 2010:960 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

100960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 41 § förordningen (1998:1252) om områdes-

skydd enligt miljöbalken m.m. ska ha följande lydelse.

41 §

1

En kommuns beslut enligt denna förordning får överklagas hos läns-

styrelsen. Länsstyrelsens beslut enligt 3, 4, 10�13, 21 och 22 §§ och Kust-
bevakningens beslut enligt 14 § får överklagas hos regeringen.

Bestämmelser om överklagande till mark- och miljödomstol och Mark-

och miljööverdomstolen finns i 19 kap. 1 § miljöbalken samt 1 kap. 2 §
första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDERAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1159.

SFS 2010:960

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010