SFS 2010:961 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

100961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1388) om
vattenverksamhet m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 4, 7, 8, 18 och 25 §§ förordningen (1998:1388)

om vattenverksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

En ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 9 § miljö-

balken som prövas av en länsstyrelse ska vara skriftlig. Bestämmelserna i
22 kap. 1 § första stycket 1�5 och andra stycket 1 samt 2 § miljöbalken ska
tillämpas i fråga om ansökningen. Det som där sägs om mark- och miljö-
domstol ska gälla länsstyrelsen.

Kungörelse av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska ske enligt

6 kap. 8 § miljöbalken samt 7 § förordningen (1998:905) om miljökonse-
kvensbeskrivningar. Tiden för skriftliga synpunkter får inte sättas till kortare
tid än fyra veckor efter det att kungörelsen var införd.

Bestämmelser om kungörelse då mark- och miljödomstolen prövar en

ansökan finns i 22 kap. 3 § miljöbalken.

Bestämmelser om undantag i vissa fall från skyldigheten att upprätta en

miljökonsekvensbeskrivning finns i 2 § förordningen (1998:905) om miljö-
konsekvensbeskrivningar.

7 §

1

När en markavvattningssakkunnig förordnas, ska mark- och miljö-

domstolen underrätta Statens jordbruksverk om förordnandet. Om det endast
är fråga om avvattning av skogsmark, ska i stället Skogsstyrelsen underrät-
tas.

8 §

Mark- och miljödomstolens förteckning över vattenverksamheter inom

domsområdet ska föras i en miljöbok som en vattenbok ska ingå i.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om miljöboken.

18 §

När tillsynsmyndigheten har fått uppgift om att en besiktning enligt

22 kap. 25 § första stycket 3 miljöbalken har utförts, ska myndigheten
underrätta mark- och miljödomstolen om detta.

1 Senaste lydelse 2005:1158.

SFS 2010:961

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:961

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

25 §

2

Bestämmelser om överklagande i särskilda fall finns i 19 kap. 1 §

tredje stycket miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen
(2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Naturvårdsverket och Kammarkollegiet får överklaga länsstyrelsens

beslut som rör frågor om markavvattning.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

2 Senaste lydelse 2007:168.