SFS 2010:962 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

100962.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 20 och 21 §§ förordningen (2007:825) med

länsstyrelseinstruktion ska ha följande lydelse.

20 §

Vid tjänstgöring utanför miljöprövningsdelegationens verksamhet får

ordföranden eller ersättare för ordföranden inte besluta i eller delta i hand-
läggningen av ärenden som avser

1. yttranden till mark- och miljödomstol i mål som avses i 16 § och som i

första instans prövas av mark- och miljödomstol,

2. tillsyn över miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap.

6 § miljöbalken,

3. yttranden i ärenden enligt 17 kap. miljöbalken, och
4. sådan verksamhet som i övrigt kan komma att prövas av miljöpröv-

ningsdelegationen.

Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och 22 kap.

6 § miljöbalken får ordföranden eller ersättare för ordföranden i miljöpröv-
ningsdelegationen inte företräda länsstyrelsen inför mark- och miljödomstol
som den enskildes motpart.

21 §

En miljösakkunnig får inte delta i handläggningen av ett ärende som

avser efterlevnaden av ett tillståndsbeslut av miljöprövningsdelegationen om
han eller hon har deltagit i tillståndsbeslutet.

Om ett beslut av miljöprövningsdelegationen överklagas, får en miljösak-

kunnig som deltagit i beslutet inte företräda länsstyrelsen inför mark- och
miljödomstol som den enskildes motpart.

Protokoll ska föras över sammanträden där miljöprövningsdelegationen

fattar beslut enligt 16 §. Ytterligare bestämmelser om förfarandet i miljö-
prövningsdelegationen finns i 19 kap. miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2010:962

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010