SFS 2010:963 Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

100963.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:19) om PCB <br/>m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:19) om PCB m.m.<br/><i>dels </i>att 2, 7, 17, 18 och 25 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 17 a och 17 b ��,</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i denna f�rordning g�ller endast om motsvarande be-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">st�mmelser inte redan f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 850/2004 av den</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">29 april 2004 om l�nglivade organiska f�roreningar och om �ndring av di-<br/>rektiv 79/117/EEG</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft15">1,</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. artikel 67 och bilaga XVII till Europaparlamentets och r�dets f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utv�rde-<br/>ring, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), inr�ttande av en<br/>europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG och upp-<br/>h�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens f�rord-<br/>ning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommissionens<br/>direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft15">2,</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 689/2008 av den</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft15">3, eller</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1013/2006 av den</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">14 juni 2006 om transport av avfall</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft15">4.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">En PCB-vara f�r inte tillverkas, bearbetas, saluf�ras, �verl�tas f�r an-</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�ndning eller �teranv�ndas.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En PCB-vara f�r inte importeras fr�n eller exporteras till l�nder som inte</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�r medlemmar i Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket f�r i det enskilda fallet besluta hur en vara som importe-</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">rats i strid mot denna f�rordning ska hanteras.</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En PCB-vara som ska anv�ndas f�r laboratorieforskning eller som refe-</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">rensstandard f�r undantas fr�n f�rbuden i f�rsta och andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 EUT L 204, 31.7.2008, s. 1 (Celex 32008R0689).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:963</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:963</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som �ger en byggnad eller anl�ggning d�r fogmassa eller halk-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">skyddad golvmassa har anv�nts vid uppf�rande eller renovering och d�r hal-<br/>ten av s�dana PCB-produkter som anges i 3 � 15 uppg�r till mer �n<br/>0,0500 viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan avl�gsnas senast </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anl�ggningen har uppf�rts eller</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">renoverats n�gon g�ng under �ren 19561969 och annat inte f�ljer av 2 eller<br/>3,</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">2. den 30 juni 2016, om <br/>a) massan finns i en industribyggnad som har uppf�rts eller renoverats n�-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">gon g�ng under �ren 19561973, </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) byggnaden eller anl�ggningen har uppf�rts eller renoverats n�gon g�ng</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">under �ren 19701973, eller </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">c) massan har anv�nts inomhus, eller<br/>3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">anv�nts f�r att ers�tta en PCB-produkt som har avl�gsnats efter utg�ngen av<br/>1998.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Med industribyggnad avses i f�rsta stycket en byggnad som �r indelad</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">som industribyggnad enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som �ger en byggnad eller anl�ggning som inneh�ller fog-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">massa eller halkskyddad golvmassa d�r halten av s�dana PCB-produkter<br/>som anges i 3 � 15 uppg�r till 0,00500,0500 viktprocent (50500 vikt-<br/>ppm), ska se till att massan avl�gsnas senast i samband med renovering, om-<br/>byggnad eller rivning.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">Trots 17 � f�r tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halk-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skyddad golvmassa avl�gsnas vid en senare tidpunkt, om</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de n�rmast f�l-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">jande �ren,</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">2. massan sitter mycket sv�r�tkomligt, <br/>3. det �r n�dv�ndigt f�r att en samh�llsviktig verksamhet inte ska f�rsv�-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ras p� ett betydande s�tt, eller</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">4. det finns andra s�rskilda sk�l. <br/>Tillsynsmyndigheten ska i samband med ett dispensbeslut enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">stycket f�rel�gga byggnadens eller anl�ggningens �gare att avl�gsna massan<br/>senast vid en viss tidpunkt som myndigheten ska ange i f�rel�ggandet. Myn-<br/>digheten ska skicka f�rel�ggandet till inskrivningsmyndigheten f�r anteck-<br/>ning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:856px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Innan en �tg�rd enligt 17, 17 a eller 17 b � vidtas ska �garen anm�la</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">�tg�rden till tillsynsmyndigheten. Anm�lan ska inneh�lla de uppgifter som<br/>tillsynsmyndigheten beh�ver f�r att bed�ma �tg�rdens effekt p� m�nniskors<br/>h�lsa och milj�n. Anm�lan ska g�ras senast tre veckor innan �tg�rden p�-<br/>b�rjas.</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:962px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som innehar en PCB-vara ska se till att den �r tydligt m�rkt med</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">uppgift om att den inneh�ller en PCB-produkt. M�rkningen ska finnas </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. direkt p� varan, och <br/>2. direkt p� varans f�rpackning eller annat emballage som varan �r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">packad i, eller</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:963</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. om m�rkning enligt 1 och 2 inte �r m�jlig med h�nsyn till det praktiska</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">genomf�randet eller kostnaderna f�r m�rkningen, i s�dan anslutning till va-<br/>ran att m�rkningen �r v�l synlig f�r den som ska reparera, byta ut eller av-<br/>l�gsna varan.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en PCB-vara omfattas av anm�lningsplikt enligt 11 � ska �ven d�r-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">rarna till den lokal d�r utrustningen f�rvaras vara m�rkta med uppgift att det<br/>d�r finns en PCB-produkt.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta och andra styckena g�ller inte fogmassa eller halkskyddad golv-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">massa som har anv�nts i byggnader eller anl�ggningar. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 16 augusti 2010. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft32">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:19) om PCB
m.m.;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:19) om PCB m.m.
dels att 2, 7, 17, 18 och 25 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 17 a och 17 b ��,

av f�ljande lydelse.

2 �

Best�mmelserna i denna f�rordning g�ller endast om motsvarande be-

st�mmelser inte redan f�ljer av

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 850/2004 av den

29 april 2004 om l�nglivade organiska f�roreningar och om �ndring av di-
rektiv 79/117/EEG

1,

2. artikel 67 och bilaga XVII till Europaparlamentets och r�dets f�rord-

ning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utv�rde-
ring, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), inr�ttande av en
europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG och upp-
h�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens f�rord-
ning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2,

3. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 689/2008 av den

17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier

3, eller

4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall

4.

7 �

En PCB-vara f�r inte tillverkas, bearbetas, saluf�ras, �verl�tas f�r an-

v�ndning eller �teranv�ndas.

En PCB-vara f�r inte importeras fr�n eller exporteras till l�nder som inte

�r medlemmar i Europeiska unionen.

Naturv�rdsverket f�r i det enskilda fallet besluta hur en vara som importe-

rats i strid mot denna f�rordning ska hanteras.

En PCB-vara som ska anv�ndas f�r laboratorieforskning eller som refe-

rensstandard f�r undantas fr�n f�rbuden i f�rsta och andra styckena.

1 EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).

2 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

3 EUT L 204, 31.7.2008, s. 1 (Celex 32008R0689).

4 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

SFS 2010:963

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:963

17 �

Den som �ger en byggnad eller anl�ggning d�r fogmassa eller halk-

skyddad golvmassa har anv�nts vid uppf�rande eller renovering och d�r hal-
ten av s�dana PCB-produkter som anges i 3 � 15 uppg�r till mer �n
0,0500 viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan avl�gsnas senast

1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anl�ggningen har uppf�rts eller

renoverats n�gon g�ng under �ren 19561969 och annat inte f�ljer av 2 eller
3,

2. den 30 juni 2016, om
a) massan finns i en industribyggnad som har uppf�rts eller renoverats n�-

gon g�ng under �ren 19561973,

b) byggnaden eller anl�ggningen har uppf�rts eller renoverats n�gon g�ng

under �ren 19701973, eller

c) massan har anv�nts inomhus, eller
3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har

anv�nts f�r att ers�tta en PCB-produkt som har avl�gsnats efter utg�ngen av
1998.

Med industribyggnad avses i f�rsta stycket en byggnad som �r indelad

som industribyggnad enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

17 a �

Den som �ger en byggnad eller anl�ggning som inneh�ller fog-

massa eller halkskyddad golvmassa d�r halten av s�dana PCB-produkter
som anges i 3 � 15 uppg�r till 0,00500,0500 viktprocent (50500 vikt-
ppm), ska se till att massan avl�gsnas senast i samband med renovering, om-
byggnad eller rivning.

17 b �

Trots 17 � f�r tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halk-

skyddad golvmassa avl�gsnas vid en senare tidpunkt, om

1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de n�rmast f�l-

jande �ren,

2. massan sitter mycket sv�r�tkomligt,
3. det �r n�dv�ndigt f�r att en samh�llsviktig verksamhet inte ska f�rsv�-

ras p� ett betydande s�tt, eller

4. det finns andra s�rskilda sk�l.
Tillsynsmyndigheten ska i samband med ett dispensbeslut enligt f�rsta

stycket f�rel�gga byggnadens eller anl�ggningens �gare att avl�gsna massan
senast vid en viss tidpunkt som myndigheten ska ange i f�rel�ggandet. Myn-
digheten ska skicka f�rel�ggandet till inskrivningsmyndigheten f�r anteck-
ning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 � milj�balken.

18 �

Innan en �tg�rd enligt 17, 17 a eller 17 b � vidtas ska �garen anm�la

�tg�rden till tillsynsmyndigheten. Anm�lan ska inneh�lla de uppgifter som
tillsynsmyndigheten beh�ver f�r att bed�ma �tg�rdens effekt p� m�nniskors
h�lsa och milj�n. Anm�lan ska g�ras senast tre veckor innan �tg�rden p�-
b�rjas.

25 �

Den som innehar en PCB-vara ska se till att den �r tydligt m�rkt med

uppgift om att den inneh�ller en PCB-produkt. M�rkningen ska finnas

1. direkt p� varan, och
2. direkt p� varans f�rpackning eller annat emballage som varan �r f�r-

packad i, eller

background image

3

SFS 2010:963

3. om m�rkning enligt 1 och 2 inte �r m�jlig med h�nsyn till det praktiska

genomf�randet eller kostnaderna f�r m�rkningen, i s�dan anslutning till va-
ran att m�rkningen �r v�l synlig f�r den som ska reparera, byta ut eller av-
l�gsna varan.

Om en PCB-vara omfattas av anm�lningsplikt enligt 11 � ska �ven d�r-

rarna till den lokal d�r utrustningen f�rvaras vara m�rkta med uppgift att det
d�r finns en PCB-produkt.

F�rsta och andra styckena g�ller inte fogmassa eller halkskyddad golv-

massa som har anv�nts i byggnader eller anl�ggningar.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 16 augusti 2010.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;