SFS 2010:963 Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

100963.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:19) om PCB
m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:19) om PCB m.m.
dels att 2, 7, 17, 18 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 17 a och 17 b §§,

av följande lydelse.

2 §

Bestämmelserna i denna förordning gäller endast om motsvarande be-

stämmelser inte redan följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den

29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av di-
rektiv 79/117/EEG

1,

2. artikel 67 och bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärde-
ring, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förord-
ning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den

17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier

3, eller

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall

4.

7 §

En PCB-vara får inte tillverkas, bearbetas, saluföras, överlåtas för an-

vändning eller återanvändas.

En PCB-vara får inte importeras från eller exporteras till länder som inte

är medlemmar i Europeiska unionen.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta hur en vara som importe-

rats i strid mot denna förordning ska hanteras.

En PCB-vara som ska användas för laboratorieforskning eller som refe-

rensstandard får undantas från förbuden i första och andra styckena.

1 EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).

2 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

3 EUT L 204, 31.7.2008, s. 1 (Celex 32008R0689).

4 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

SFS 2010:963

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:963

17 §

Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halk-

skyddad golvmassa har använts vid uppförande eller renovering och där hal-
ten av sådana PCB-produkter som anges i 3 § 1�5 uppgår till mer än
0,0500 viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan avlägsnas senast

1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller

renoverats någon gång under åren 1956�1969 och annat inte följer av 2 eller
3,

2. den 30 juni 2016, om
a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats nå-

gon gång under åren 1956�1973,

b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång

under åren 1970�1973, eller

c) massan har använts inomhus, eller
3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har

använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av
1998.

Med industribyggnad avses i första stycket en byggnad som är indelad

som industribyggnad enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

17 a §

Den som äger en byggnad eller anläggning som innehåller fog-

massa eller halkskyddad golvmassa där halten av sådana PCB-produkter
som anges i 3 § 1�5 uppgår till 0,0050�0,0500 viktprocent (50�500 vikt-
ppm), ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, om-
byggnad eller rivning.

17 b §

Trots 17 § får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halk-

skyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt, om

1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast föl-

jande åren,

2. massan sitter mycket svåråtkomligt,
3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvå-

ras på ett betydande sätt, eller

4. det finns andra särskilda skäl.
Tillsynsmyndigheten ska i samband med ett dispensbeslut enligt första

stycket förelägga byggnadens eller anläggningens ägare att avlägsna massan
senast vid en viss tidpunkt som myndigheten ska ange i föreläggandet. Myn-
digheten ska skicka föreläggandet till inskrivningsmyndigheten för anteck-
ning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken.

18 §

Innan en åtgärd enligt 17, 17 a eller 17 b § vidtas ska ägaren anmäla

åtgärden till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska innehålla de uppgifter som
tillsynsmyndigheten behöver för att bedöma åtgärdens effekt på människors
hälsa och miljön. Anmälan ska göras senast tre veckor innan åtgärden på-
börjas.

25 §

Den som innehar en PCB-vara ska se till att den är tydligt märkt med

uppgift om att den innehåller en PCB-produkt. Märkningen ska finnas

1. direkt på varan, och
2. direkt på varans förpackning eller annat emballage som varan är för-

packad i, eller

background image

3

SFS 2010:963

3. om märkning enligt 1 och 2 inte är möjlig med hänsyn till det praktiska

genomförandet eller kostnaderna för märkningen, i sådan anslutning till va-
ran att märkningen är väl synlig för den som ska reparera, byta ut eller av-
lägsna varan.

Om en PCB-vara omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § ska även dör-

rarna till den lokal där utrustningen förvaras vara märkta med uppgift att det
där finns en PCB-produkt.

Första och andra styckena gäller inte fogmassa eller halkskyddad golv-

massa som har använts i byggnader eller anläggningar.

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010