SFS 2010:964 Förordning om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

100964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:950) om <br/>milj�sanktionsavgifter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (1998:950) om milj�-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sanktionsavgifter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:470px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>Jordbruksverkets f�reskrifter om milj�h�nsyn i jordbruket</i></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4.4.1</b></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en �vertr�delse av 11 � Statens jordbruksverks f�reskrifter (SJ-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">VFS 2004:62) om milj�h�nsyn i jordbruket vad avser v�xtn�ring genom att<br/>h�lla ett st�rre antal djur per hektar spridningsareal �n vad som �r till�tet �r<br/>milj�sanktionsavgiften 1 000 kronor per helt hektar som saknas som sprid-<br/>ningsareal, dock h�gst 50 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4.4.2</b></p> <p style="position:absolute;top:649px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en �vertr�delse av 13 eller 14 � Statens jordbruksverks f�reskrif-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ter (SJVFS 2004:62) om milj�h�nsyn i jordbruket vad avser v�xtn�ring<br/>genom att ta emot stallg�dsel eller andra organiska g�dselmedel eller f�ra<br/>bort stallg�dsel utan att ha den dokumentation som kr�vs �r milj�sanktions-<br/>avgiften 1 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>�vertr�delser av best�mmelser om genteknik</b></p> <p style="position:absolute;top:811px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>�vertr�delser av best�mmelser om kemiska produkter och <br/>biotekniska organismer</b></p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>EU-f�rordningen om ozonnedbrytande �mnen</i></p> <p style="position:absolute;top:888px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6.1.1</b></p> <p style="position:absolute;top:888px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en �vertr�delse av artikel 4.5 Europarlamentets och r�dets f�r-</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om �mnen som bryter ned<br/>ozonskiktet</p> <p style="position:absolute;top:922px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft14">2 genom att inte i f�rv�g anm�la �verl�ten r�tt till kommissionen</p> <p style="position:absolute;top:941px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�r milj�sanktionsavgiften 2 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2010:355.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 EGT L 244, 29.9.2000, s. 1 (Celex 32000R2037).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:964</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:964</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6.1.5</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r en �vertr�delse av artikel 19.4a Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">f�rordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om �mnen som bryter<br/>ned ozonskiktet genom att vara f�rsenad med att tillst�lla kommissionen<br/>f�reskriven dokumentation med kopia till beh�rig myndighet i Sverige �r<br/>milj�sanktionsavgiften 2 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>EU-f�rordningen om vissa fluorerade v�xthusgaser</i></p> <p style="position:absolute;top:308px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6.2.1</b></p> <p style="position:absolute;top:308px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r en �vertr�delse av artikel 3.2 i Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">f�rordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade v�xt-<br/>husgaser</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft24">3 genom att inte uppfylla f�reskrivna krav p� kontrollintervall �r</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6.2.2</b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r en �vertr�delse av artikel 3.3 i f�rordning (EG) nr 842/2006</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">genom att inte ha installerat system f�r uppt�ckt av l�ckage �r milj�sank-<br/>tionsavgiften 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6.2.3</b></p> <p style="position:absolute;top:467px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">F�re en �vertr�delse av artikel 3.6 i f�rordning (EG) nr 842/2006</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">genom att inte ha uppr�ttat och f�rt register �r milj�sanktionsavgiften 5 000<br/>kronor.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6.2.4</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r en �vertr�delse av artikel 6.1 i f�rordning (EG) nr 842/2006</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">genom att vara f�rsenad med att l�mna in f�reskriven rapport till kommissio-<br/>nen och till den beh�riga myndigheten �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kro-<br/>nor.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>EU-f�rordningen om kemikalieregistrering</i></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6.3.1</b></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r en �vertr�delse av artikel 31.5 i Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,<br/>utv�rdering, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), inr�ttan-<br/>de av en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG<br/>och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens<br/>f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommis-<br/>sionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft24">4</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">genom att inte tillhandah�lla s�kerhetsdatablad �r milj�sanktionsavgiften<br/>5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>EU-f�rordningen om kemikalieklassificering</i></p> <p style="position:absolute;top:870px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6.4.1</b></p> <p style="position:absolute;top:870px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r en �vertr�delse av artikel 17.2 i Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">f�rordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,<br/>m�rkning och f�rpackning av �mnen och blandningar, �ndring och upph�v-<br/>ande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt �ndring av f�rordning<br/>(EG) nr 1907/2006</p> <p style="position:absolute;top:939px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft24">5 genom att i sin yrkesm�ssiga verksamhet som �terf�r-</p> <p style="position:absolute;top:958px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">s�ljare utan att samtidigt vara en tillverkare eller nedstr�msanv�ndare eller<br/>n�gon som f�r in kemiska produkter till Sverige erbjuda eller s�lja farliga</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">3 EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">4 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">5 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:964</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">kemiska produkter i f�rpackningar d�r faro- och skyddsangivelser finns p�<br/>fr�mmande spr�k men inte p� svenska �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kro-<br/>nor.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6.4.2</b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r en �vertr�delse av artikel 35.2 andra stycket i f�rordning (EG) nr</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">1272/2008 genom att i sin yrkesm�ssiga verksamhet som �terf�rs�ljare <br/>utan att samtidigt vara en tillverkare eller nedstr�msanv�ndare eller n�gon<br/>som f�r in kemiska produkter till Sverige tillhandah�lla en f�rpackning<br/>som inte �r f�rsedd med f�reskriven barnskyddande f�rslutning �r milj�-<br/>sanktionsavgiften 10 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6.4.3</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r en �vertr�delse av artikel 35.2 tredje stycket i f�rordning (EG) nr</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">1272/2008 genom att tillhandah�lla en f�rpackning som inte �r f�rsedd med<br/>f�reskriven taktil varningsm�rkning �r milj�sanktionsavgiften </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">a) 5 000 kronor, om den som �r skyldig att betala avgiften �r en �terf�rs�l-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">jare som inte samtidigt �r en tillverkare eller nedstr�msanv�ndare eller<br/>n�gon som f�r in kemiska produkter till Sverige, och </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">b) 20 000 kronor i andra fall �n de som avses i a. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6.4.4</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r en �vertr�delse av artikel 40 i f�rordning (EG) nr 1272/2008</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">genom att inte anm�la uppgift om ett �mnes identitet, dess klassificering<br/>eller m�rkning till klassificerings- och m�rkningsregistret �r milj�sanktions-<br/>avgiften 5 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>F�rordningarna om v�xtskyddsmedel och biocidprodukter</i></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6.5.1</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r en �vertr�delse av 4446 �� f�rordningen (2006:1010) om v�xt-</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">skyddsmedel eller 46 och 47 �� f�rordningen (2000:338) om biocid-<br/>produkter genom att anv�nda v�xtskyddsmedel eller biocidprodukter i<br/>klass 1 utan att f�reskrivna s�rskilda kunskapskrav f�r anv�ndning av medel<br/>i klass 1 �r uppfyllda �r milj�sanktionsavgiften 10 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6.5.2</b></p> <p style="position:absolute;top:731px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r en �vertr�delse av 4446 �� f�rordningen (2006:1010) om v�xt-</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">skyddsmedel genom att anv�nda v�xtskyddsmedel i klass 2 utan att f�re-<br/>skrivna s�rskilda kunskapskrav f�r anv�ndning av medel i klass 2 �r upp-<br/>fyllda �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>F�rordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer</i></p> <p style="position:absolute;top:854px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6.6.1</b></p> <p style="position:absolute;top:854px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r en �vertr�delse av 20 � f�rordningen (2008:245) om kemiska</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">produkter och biotekniska organismer genom att i sin yrkesm�ssiga verk-<br/>samhet som �terf�rs�ljare utan att samtidigt vara n�gon som tillverkar, f�r<br/>in till Sverige eller i eget namn f�rpackar, packar om eller �ndrar namn p�<br/>kemiska produkter erbjuda eller s�lja kemiska produkter i beh�llare som<br/>saknar f�reskriven barnskyddande f�rslutning �r milj�sanktionsavgiften<br/>10 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6.6.2</b></p> <p style="position:absolute;top:995px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r en �vertr�delse av 21 � f�rordningen (2008:245) om kemiska</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">produkter och biotekniska organismer genom att i sin yrkesm�ssiga verk-</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:964</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">samhet erbjuda eller s�lja kemiska produkter i beh�llare som saknar f�re-<br/>skriven k�nnbar varningsm�rkning �r milj�sanktionsavgiften </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">a) 5 000 kronor, om den som �r skyldig att betala avgiften �r en �terf�rs�l-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">jare som inte samtidigt tillverkar, f�r in till Sverige eller i eget namn f�r-<br/>packar, packar om eller �ndrar namn p� kemiska produkter, och</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">b) 20 000 kronor i andra fall �n de som avses i a.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>F�rordningen om fluorerade v�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen</i></p> <p style="position:absolute;top:325px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>6.7.1</b></p> <p style="position:absolute;top:325px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r en �vertr�delse av 2325 �� f�rordningen (2007:846) om fluore-</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">rade v�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen genom att inte uppfylla f�re-<br/>skrivna krav p� kontroll f�r l�ckage �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>6.7.2</b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r en �vertr�delse av 24 � f�rordningen (2007:846) om fluorerade</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">v�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen genom att inte ha uppr�ttat och<br/>f�rt register �r milj�sanktionsavgiften 2 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>6.7.3</b></p> <p style="position:absolute;top:467px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r en �vertr�delse av 28 � f�rordningen (2007:846) om fluorerade</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">v�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen genom att inte informera tillsyns-<br/>myndigheten �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>6.7.4</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r en �vertr�delse av 29 � f�rordningen (2007:846) om fluorerade</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">v�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen genom att vara f�rsenad med att<br/>rapportera fr�n l�ckagekontrollen �r milj�sanktionsavgiften 1 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>6.7.5</b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r en �vertr�delse av 31 � f�rordningen (2007:846) om fluorerade</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">v�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen genom att inte uppfylla f�reskriv-<br/>na krav p� certifiering �r milj�sanktionsavgiften</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">a) 3 000 kronor, om den som �r skyldig att betala avgiften �r en fysisk</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">person eller en ideell f�rening, och</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">b) 10 000 kronor, om den som �r skyldig att betala avgiften �r en juridisk</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">person som inte �r en ideell f�rening.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45"><i>Kemikalieinspektionens f�reskrifter om kemiska produkter och biotekniska <br/>organismer</i></p> <p style="position:absolute;top:801px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>6.8.1</b></p> <p style="position:absolute;top:801px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r en �vertr�delse av 3 kap. 8 � Kemikalieinspektionens f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">(KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att<br/>ha gjort produktanm�lan men inte l�mnat kompletterande uppgifter om de<br/>m�ngder som har tillverkats eller f�rts in till Sverige under f�reg�ende<br/>kalender�r �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>6.8.2</b></p> <p style="position:absolute;top:907px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r en �vertr�delse av 5 kap. 35 och 36 �� Kemikalieinspektionens</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">f�reskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organis-<br/>mer genom att i sin yrkesm�ssiga verksamhet �verl�ta buntat tr�skyddsbe-<br/>handlat virke utan att det finns information p� buntarna om de begr�nsningar<br/>i anv�ndningen som enligt s�rskilda f�reskrifter g�ller f�r virket �r milj�-<br/>sanktionsavgiften 5 000 kronor.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2010:964</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>6.8.3</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r en �vertr�delse av 5 kap. 35 och 37 �� Kemikalieinspektionens</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">f�reskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organis-<br/>mer genom att i sin yrkesm�ssiga verksamhet till allm�nheten saluh�lla tr�-<br/>skyddsbehandlat virke som inte �r buntat utan att det p� anslag vid virket<br/>finns information om de begr�nsningar i anv�ndningen som enligt s�rskilda<br/>f�reskrifter g�ller f�r virket �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>Kemikalieinspektionens f�reskrifter om bek�mpningsmedel</i></p> <p style="position:absolute;top:325px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>6.9.1</b></p> <p style="position:absolute;top:325px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r en �vertr�delse av 2 kap. 8 � Kemikalieinspektionens f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">(KIFS 2008:3) om bek�mpningsmedel genom att i sin yrkesm�ssiga verk-<br/>samhet som �terf�rs�ljare saluh�lla eller �verl�ta bek�mpningsmedel vars<br/>godk�nnande har upph�rt �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>6.9.2</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r en �vertr�delse av 2 kap. 46 �� Kemikalieinspektionens f�re-</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">skrifter (KIFS 2008:3) om bek�mpningsmedel genom att inte l�mna m�ngd-<br/>uppgifter till Kemikalieinspektionen �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft55"><i>Kemikalieinspektionens f�reskrifter om klassificering och m�rkning av <br/>kemiska produkter</i></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>6.10.1</b></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r en �vertr�delse av 13 � Kemikalieinspektionens f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">(KIFS 2005:7) om klassificering och m�rkning av kemiska produkter genom<br/>att i sin yrkesm�ssiga verksamhet som �terf�rs�ljare utan att samtidigt vara<br/>n�gon som tillverkar, f�r in till Sverige eller i eget namn f�rpackar, packar<br/>om eller �ndrar namn p� kemiska produkter erbjuda eller s�lja farliga ke-<br/>miska produkter i f�rpackningar som har en farosymbol och d�r risk- och<br/>skyddsinformation finns p� fr�mmande spr�k men inte p� svenska �r<br/>milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>Naturv�rdsverkets f�reskrifter om �terf�ringssystem f�r bensingaser</i></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>6.11.1</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r en �vertr�delse av 25 � Statens Naturv�rdsverks kung�relse</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">(SNFS 1991:1) med f�reskrifter om �terf�ringssystem f�r bensingaser vid<br/>tankst�llen f�r motorfordon genom att �verl�ta motorbensin trots att det av<br/>kontrollintyg framg�r att �terf�ringssystem saknas eller �r helt ur funktion<br/>eller att utrustningen f�r steg 2 inte omfattas av typgodk�nnande �r milj�-<br/>sanktionsavgiften</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">a) 20 000 kronor f�r en bensinstation d�r mindre �n 1 000 kubikmeter</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">motorbr�nsle hanteras per �r, om �verl�telse sker trots att �terf�ringssystem<br/>saknas,</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">b) 30 000 kronor f�r en bensinstation d�r mer �n 1 000 men h�gst 5 000</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">kubikmeter motorbr�nsle hanteras per �r, om �verl�telse sker trots att �ter-<br/>f�ringssystem saknas, </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">c) 40 000 kronor f�r en bensinstation d�r mer �n 5 000 kubikmeter motor-</p> <p style="position:absolute;top:958px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">br�nsle hanteras per �r, om �verl�telse sker trots att �terf�ringssystem<br/>saknas, och</p> <p style="position:absolute;top:993px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">d) 5 000 kronor i andra fall �n de som avses i ac. </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2010:964</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft62">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft62">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><i>Naturv�rdsverkets f�reskrifter om spridning av kemiska bek�mpningsmedel</i></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>6.12.1</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r en �vertr�delse av 11 � Statens Naturv�rdsverks f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bek�mpningsmedel genom att inte<br/>g�ra anm�lan till kommunal n�mnd �r milj�sanktionsavgiften</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">a) 1 000 kronor, om den som �r skyldig att betala avgiften �r en fysisk</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">person eller en ideell f�rening, och</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">b) 5 000 kronor, om den som �r skyldig att betala avgiften �r en juridisk</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">person som inte �r en ideell f�rening.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66"><i>Jordbruksverkets f�reskrifter om anteckningsskyldighet vid anv�ndning av <br/>bek�mpningsmedel som �r s�rskilt skadliga f�r pollinerande insekter</i></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>6.13.1</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r en �vertr�delse av 3 � Statens Jordbruksverks f�reskrifter (SJ-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">VFS 1999:94) om skyldighet att f�ra anteckningar vid anv�ndning av be-<br/>k�mpningsmedel som �r s�rskilt skadliga f�r pollinerande insekter genom att<br/>inte f�ra anteckningar �r milj�sanktionsavgiften 1 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66"><i>Naturv�rdsverkets f�reskrifter om skydd mot mark- och vattenf�roreningar <br/>vid lagring av brandfarliga v�tskor</i></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>6.14.1</b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r en �vertr�delse av 4 kap. 1 � Naturv�rdsverkets f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenf�rorening vid lagring av<br/>brandfarliga v�tskor genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndighe-<br/>ten �r milj�sanktionsavgiften 1 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>6.14.2</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r en �vertr�delse av 8 kap. 14 �� Naturv�rdsverkets f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenf�rorening vid lagring av<br/>brandfarliga v�tskor genom att inte utf�ra installationskontroll eller revi-<br/>sionskontroll �r milj�sanktionsavgiften 3 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>6.14.3</b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r en �vertr�delse av 8 kap. 5 och 6 �� Naturv�rdsverkets f�re-</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">skrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenf�rorening vid lag-<br/>ring av brandfarliga v�tskor genom att inte utf�ra �terkommande kontroll<br/>inom angivna intervall �r milj�sanktionsavgiften 2 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>�vertr�delser av best�mmelser om avfall </b></p> <p style="position:absolute;top:848px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2010.</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft65">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:950) om
milj�sanktionsavgifter;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (1998:950) om milj�-

sanktionsavgifter ska ha f�ljande lydelse.

Bilaga

1

Jordbruksverkets f�reskrifter om milj�h�nsyn i jordbruket

4.4.1

F�r en �vertr�delse av 11 � Statens jordbruksverks f�reskrifter (SJ-

VFS 2004:62) om milj�h�nsyn i jordbruket vad avser v�xtn�ring genom att
h�lla ett st�rre antal djur per hektar spridningsareal �n vad som �r till�tet �r
milj�sanktionsavgiften 1 000 kronor per helt hektar som saknas som sprid-
ningsareal, dock h�gst 50 000 kronor.

4.4.2

F�r en �vertr�delse av 13 eller 14 � Statens jordbruksverks f�reskrif-

ter (SJVFS 2004:62) om milj�h�nsyn i jordbruket vad avser v�xtn�ring
genom att ta emot stallg�dsel eller andra organiska g�dselmedel eller f�ra
bort stallg�dsel utan att ha den dokumentation som kr�vs �r milj�sanktions-
avgiften 1 000 kronor.

�vertr�delser av best�mmelser om genteknik

�vertr�delser av best�mmelser om kemiska produkter och
biotekniska organismer

EU-f�rordningen om ozonnedbrytande �mnen

6.1.1

F�r en �vertr�delse av artikel 4.5 Europarlamentets och r�dets f�r-

ordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om �mnen som bryter ned
ozonskiktet

2 genom att inte i f�rv�g anm�la �verl�ten r�tt till kommissionen

�r milj�sanktionsavgiften 2 000 kronor.

1 Senaste lydelse 2010:355.

2 EGT L 244, 29.9.2000, s. 1 (Celex 32000R2037).

SFS 2010:964

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:964

6.1.5

F�r en �vertr�delse av artikel 19.4a Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om �mnen som bryter
ned ozonskiktet genom att vara f�rsenad med att tillst�lla kommissionen
f�reskriven dokumentation med kopia till beh�rig myndighet i Sverige �r
milj�sanktionsavgiften 2 000 kronor.

EU-f�rordningen om vissa fluorerade v�xthusgaser

6.2.1

F�r en �vertr�delse av artikel 3.2 i Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade v�xt-
husgaser

3 genom att inte uppfylla f�reskrivna krav p� kontrollintervall �r

milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.2.2

F�r en �vertr�delse av artikel 3.3 i f�rordning (EG) nr 842/2006

genom att inte ha installerat system f�r uppt�ckt av l�ckage �r milj�sank-
tionsavgiften 5 000 kronor.

6.2.3

F�re en �vertr�delse av artikel 3.6 i f�rordning (EG) nr 842/2006

genom att inte ha uppr�ttat och f�rt register �r milj�sanktionsavgiften 5 000
kronor.

6.2.4

F�r en �vertr�delse av artikel 6.1 i f�rordning (EG) nr 842/2006

genom att vara f�rsenad med att l�mna in f�reskriven rapport till kommissio-
nen och till den beh�riga myndigheten �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kro-
nor.

EU-f�rordningen om kemikalieregistrering

6.3.1

F�r en �vertr�delse av artikel 31.5 i Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utv�rdering, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), inr�ttan-
de av en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG
och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommis-
sionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

4

genom att inte tillhandah�lla s�kerhetsdatablad �r milj�sanktionsavgiften
5 000 kronor.

EU-f�rordningen om kemikalieklassificering

6.4.1

F�r en �vertr�delse av artikel 17.2 i Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
m�rkning och f�rpackning av �mnen och blandningar, �ndring och upph�v-
ande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt �ndring av f�rordning
(EG) nr 1907/2006

5 genom att i sin yrkesm�ssiga verksamhet som �terf�r-

s�ljare utan att samtidigt vara en tillverkare eller nedstr�msanv�ndare eller
n�gon som f�r in kemiska produkter till Sverige erbjuda eller s�lja farliga

3 EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).

4 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

5 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

background image

3

SFS 2010:964

kemiska produkter i f�rpackningar d�r faro- och skyddsangivelser finns p�
fr�mmande spr�k men inte p� svenska �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kro-
nor.

6.4.2

F�r en �vertr�delse av artikel 35.2 andra stycket i f�rordning (EG) nr

1272/2008 genom att i sin yrkesm�ssiga verksamhet som �terf�rs�ljare 
utan att samtidigt vara en tillverkare eller nedstr�msanv�ndare eller n�gon
som f�r in kemiska produkter till Sverige tillhandah�lla en f�rpackning
som inte �r f�rsedd med f�reskriven barnskyddande f�rslutning �r milj�-
sanktionsavgiften 10 000 kronor.

6.4.3

F�r en �vertr�delse av artikel 35.2 tredje stycket i f�rordning (EG) nr

1272/2008 genom att tillhandah�lla en f�rpackning som inte �r f�rsedd med
f�reskriven taktil varningsm�rkning �r milj�sanktionsavgiften

a) 5 000 kronor, om den som �r skyldig att betala avgiften �r en �terf�rs�l-

jare som inte samtidigt �r en tillverkare eller nedstr�msanv�ndare eller
n�gon som f�r in kemiska produkter till Sverige, och

b) 20 000 kronor i andra fall �n de som avses i a.

6.4.4

F�r en �vertr�delse av artikel 40 i f�rordning (EG) nr 1272/2008

genom att inte anm�la uppgift om ett �mnes identitet, dess klassificering
eller m�rkning till klassificerings- och m�rkningsregistret �r milj�sanktions-
avgiften 5 000 kronor.

F�rordningarna om v�xtskyddsmedel och biocidprodukter

6.5.1

F�r en �vertr�delse av 4446 �� f�rordningen (2006:1010) om v�xt-

skyddsmedel eller 46 och 47 �� f�rordningen (2000:338) om biocid-
produkter genom att anv�nda v�xtskyddsmedel eller biocidprodukter i
klass 1 utan att f�reskrivna s�rskilda kunskapskrav f�r anv�ndning av medel
i klass 1 �r uppfyllda �r milj�sanktionsavgiften 10 000 kronor.

6.5.2

F�r en �vertr�delse av 4446 �� f�rordningen (2006:1010) om v�xt-

skyddsmedel genom att anv�nda v�xtskyddsmedel i klass 2 utan att f�re-
skrivna s�rskilda kunskapskrav f�r anv�ndning av medel i klass 2 �r upp-
fyllda �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.

F�rordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer

6.6.1

F�r en �vertr�delse av 20 � f�rordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer genom att i sin yrkesm�ssiga verk-
samhet som �terf�rs�ljare utan att samtidigt vara n�gon som tillverkar, f�r
in till Sverige eller i eget namn f�rpackar, packar om eller �ndrar namn p�
kemiska produkter erbjuda eller s�lja kemiska produkter i beh�llare som
saknar f�reskriven barnskyddande f�rslutning �r milj�sanktionsavgiften
10 000 kronor.

6.6.2

F�r en �vertr�delse av 21 � f�rordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer genom att i sin yrkesm�ssiga verk-

background image

4

SFS 2010:964

samhet erbjuda eller s�lja kemiska produkter i beh�llare som saknar f�re-
skriven k�nnbar varningsm�rkning �r milj�sanktionsavgiften

a) 5 000 kronor, om den som �r skyldig att betala avgiften �r en �terf�rs�l-

jare som inte samtidigt tillverkar, f�r in till Sverige eller i eget namn f�r-
packar, packar om eller �ndrar namn p� kemiska produkter, och

b) 20 000 kronor i andra fall �n de som avses i a.

F�rordningen om fluorerade v�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen

6.7.1

F�r en �vertr�delse av 2325 �� f�rordningen (2007:846) om fluore-

rade v�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen genom att inte uppfylla f�re-
skrivna krav p� kontroll f�r l�ckage �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.7.2

F�r en �vertr�delse av 24 � f�rordningen (2007:846) om fluorerade

v�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen genom att inte ha uppr�ttat och
f�rt register �r milj�sanktionsavgiften 2 000 kronor.

6.7.3

F�r en �vertr�delse av 28 � f�rordningen (2007:846) om fluorerade

v�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen genom att inte informera tillsyns-
myndigheten �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.7.4

F�r en �vertr�delse av 29 � f�rordningen (2007:846) om fluorerade

v�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen genom att vara f�rsenad med att
rapportera fr�n l�ckagekontrollen �r milj�sanktionsavgiften 1 000 kronor.

6.7.5

F�r en �vertr�delse av 31 � f�rordningen (2007:846) om fluorerade

v�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen genom att inte uppfylla f�reskriv-
na krav p� certifiering �r milj�sanktionsavgiften

a) 3 000 kronor, om den som �r skyldig att betala avgiften �r en fysisk

person eller en ideell f�rening, och

b) 10 000 kronor, om den som �r skyldig att betala avgiften �r en juridisk

person som inte �r en ideell f�rening.

Kemikalieinspektionens f�reskrifter om kemiska produkter och biotekniska
organismer

6.8.1

F�r en �vertr�delse av 3 kap. 8 � Kemikalieinspektionens f�reskrifter

(KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att
ha gjort produktanm�lan men inte l�mnat kompletterande uppgifter om de
m�ngder som har tillverkats eller f�rts in till Sverige under f�reg�ende
kalender�r �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.8.2

F�r en �vertr�delse av 5 kap. 35 och 36 �� Kemikalieinspektionens

f�reskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organis-
mer genom att i sin yrkesm�ssiga verksamhet �verl�ta buntat tr�skyddsbe-
handlat virke utan att det finns information p� buntarna om de begr�nsningar
i anv�ndningen som enligt s�rskilda f�reskrifter g�ller f�r virket �r milj�-
sanktionsavgiften 5 000 kronor.

background image

5

SFS 2010:964

6.8.3

F�r en �vertr�delse av 5 kap. 35 och 37 �� Kemikalieinspektionens

f�reskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organis-
mer genom att i sin yrkesm�ssiga verksamhet till allm�nheten saluh�lla tr�-
skyddsbehandlat virke som inte �r buntat utan att det p� anslag vid virket
finns information om de begr�nsningar i anv�ndningen som enligt s�rskilda
f�reskrifter g�ller f�r virket �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.

Kemikalieinspektionens f�reskrifter om bek�mpningsmedel

6.9.1

F�r en �vertr�delse av 2 kap. 8 � Kemikalieinspektionens f�reskrifter

(KIFS 2008:3) om bek�mpningsmedel genom att i sin yrkesm�ssiga verk-
samhet som �terf�rs�ljare saluh�lla eller �verl�ta bek�mpningsmedel vars
godk�nnande har upph�rt �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.9.2

F�r en �vertr�delse av 2 kap. 46 �� Kemikalieinspektionens f�re-

skrifter (KIFS 2008:3) om bek�mpningsmedel genom att inte l�mna m�ngd-
uppgifter till Kemikalieinspektionen �r milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.

Kemikalieinspektionens f�reskrifter om klassificering och m�rkning av
kemiska produkter

6.10.1

F�r en �vertr�delse av 13 � Kemikalieinspektionens f�reskrifter

(KIFS 2005:7) om klassificering och m�rkning av kemiska produkter genom
att i sin yrkesm�ssiga verksamhet som �terf�rs�ljare utan att samtidigt vara
n�gon som tillverkar, f�r in till Sverige eller i eget namn f�rpackar, packar
om eller �ndrar namn p� kemiska produkter erbjuda eller s�lja farliga ke-
miska produkter i f�rpackningar som har en farosymbol och d�r risk- och
skyddsinformation finns p� fr�mmande spr�k men inte p� svenska �r
milj�sanktionsavgiften 5 000 kronor.

Naturv�rdsverkets f�reskrifter om �terf�ringssystem f�r bensingaser

6.11.1

F�r en �vertr�delse av 25 � Statens Naturv�rdsverks kung�relse

(SNFS 1991:1) med f�reskrifter om �terf�ringssystem f�r bensingaser vid
tankst�llen f�r motorfordon genom att �verl�ta motorbensin trots att det av
kontrollintyg framg�r att �terf�ringssystem saknas eller �r helt ur funktion
eller att utrustningen f�r steg 2 inte omfattas av typgodk�nnande �r milj�-
sanktionsavgiften

a) 20 000 kronor f�r en bensinstation d�r mindre �n 1 000 kubikmeter

motorbr�nsle hanteras per �r, om �verl�telse sker trots att �terf�ringssystem
saknas,

b) 30 000 kronor f�r en bensinstation d�r mer �n 1 000 men h�gst 5 000

kubikmeter motorbr�nsle hanteras per �r, om �verl�telse sker trots att �ter-
f�ringssystem saknas,

c) 40 000 kronor f�r en bensinstation d�r mer �n 5 000 kubikmeter motor-

br�nsle hanteras per �r, om �verl�telse sker trots att �terf�ringssystem
saknas, och

d) 5 000 kronor i andra fall �n de som avses i ac.

background image

6

SFS 2010:964

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Naturv�rdsverkets f�reskrifter om spridning av kemiska bek�mpningsmedel

6.12.1

F�r en �vertr�delse av 11 � Statens Naturv�rdsverks f�reskrifter

(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bek�mpningsmedel genom att inte
g�ra anm�lan till kommunal n�mnd �r milj�sanktionsavgiften

a) 1 000 kronor, om den som �r skyldig att betala avgiften �r en fysisk

person eller en ideell f�rening, och

b) 5 000 kronor, om den som �r skyldig att betala avgiften �r en juridisk

person som inte �r en ideell f�rening.

Jordbruksverkets f�reskrifter om anteckningsskyldighet vid anv�ndning av
bek�mpningsmedel som �r s�rskilt skadliga f�r pollinerande insekter

6.13.1

F�r en �vertr�delse av 3 � Statens Jordbruksverks f�reskrifter (SJ-

VFS 1999:94) om skyldighet att f�ra anteckningar vid anv�ndning av be-
k�mpningsmedel som �r s�rskilt skadliga f�r pollinerande insekter genom att
inte f�ra anteckningar �r milj�sanktionsavgiften 1 000 kronor.

Naturv�rdsverkets f�reskrifter om skydd mot mark- och vattenf�roreningar
vid lagring av brandfarliga v�tskor

6.14.1

F�r en �vertr�delse av 4 kap. 1 � Naturv�rdsverkets f�reskrifter

(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenf�rorening vid lagring av
brandfarliga v�tskor genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndighe-
ten �r milj�sanktionsavgiften 1 000 kronor.

6.14.2

F�r en �vertr�delse av 8 kap. 14 �� Naturv�rdsverkets f�reskrifter

(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenf�rorening vid lagring av
brandfarliga v�tskor genom att inte utf�ra installationskontroll eller revi-
sionskontroll �r milj�sanktionsavgiften 3 000 kronor.

6.14.3

F�r en �vertr�delse av 8 kap. 5 och 6 �� Naturv�rdsverkets f�re-

skrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenf�rorening vid lag-
ring av brandfarliga v�tskor genom att inte utf�ra �terkommande kontroll
inom angivna intervall �r milj�sanktionsavgiften 2 000 kronor.

�vertr�delser av best�mmelser om avfall

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2010.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

;