SFS 2010:964 Förordning om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

100964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:950) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:950) om miljö-

sanktionsavgifter ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket

4.4.1

För en överträdelse av 11 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJ-

VFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring genom att
hålla ett större antal djur per hektar spridningsareal än vad som är tillåtet är
miljösanktionsavgiften 1 000 kronor per helt hektar som saknas som sprid-
ningsareal, dock högst 50 000 kronor.

4.4.2

För en överträdelse av 13 eller 14 § Statens jordbruksverks föreskrif-

ter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
genom att ta emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel eller föra
bort stallgödsel utan att ha den dokumentation som krävs är miljösanktions-
avgiften 1 000 kronor.

�verträdelser av bestämmelser om genteknik

�verträdelser av bestämmelser om kemiska produkter och
biotekniska organismer

EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen

6.1.1

För en överträdelse av artikel 4.5 Europarlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned
ozonskiktet

2 genom att inte i förväg anmäla överlåten rätt till kommissionen

är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.

1 Senaste lydelse 2010:355.

2 EGT L 244, 29.9.2000, s. 1 (Celex 32000R2037).

SFS 2010:964

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:964

6.1.5

För en överträdelse av artikel 19.4a Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter
ned ozonskiktet genom att vara försenad med att tillställa kommissionen
föreskriven dokumentation med kopia till behörig myndighet i Sverige är
miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.

EU-förordningen om vissa fluorerade växthusgaser

6.2.1

För en överträdelse av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växt-
husgaser

3 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontrollintervall är

miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.2.2

För en överträdelse av artikel 3.3 i förordning (EG) nr 842/2006

genom att inte ha installerat system för upptäckt av läckage är miljösank-
tionsavgiften 5 000 kronor.

6.2.3

Före en överträdelse av artikel 3.6 i förordning (EG) nr 842/2006

genom att inte ha upprättat och fört register är miljösanktionsavgiften 5 000
kronor.

6.2.4

För en överträdelse av artikel 6.1 i förordning (EG) nr 842/2006

genom att vara försenad med att lämna in föreskriven rapport till kommissio-
nen och till den behöriga myndigheten är miljösanktionsavgiften 5 000 kro-
nor.

EU-förordningen om kemikalieregistrering

6.3.1

För en överträdelse av artikel 31.5 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättan-
de av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG
och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommis-
sionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

4

genom att inte tillhandahålla säkerhetsdatablad är miljösanktionsavgiften
5 000 kronor.

EU-förordningen om kemikalieklassificering

6.4.1

För en överträdelse av artikel 17.2 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphäv-
ande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning
(EG) nr 1907/2006

5 genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som återför-

säljare � utan att samtidigt vara en tillverkare eller nedströmsanvändare eller
någon som för in kemiska produkter till Sverige � erbjuda eller sälja farliga

3 EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).

4 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

5 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

background image

3

SFS 2010:964

kemiska produkter i förpackningar där faro- och skyddsangivelser finns på
främmande språk men inte på svenska är miljösanktionsavgiften 5 000 kro-
nor.

6.4.2

För en överträdelse av artikel 35.2 andra stycket i förordning (EG) nr

1272/2008 genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare �
utan att samtidigt vara en tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon
som för in kemiska produkter till Sverige � tillhandahålla en förpackning
som inte är försedd med föreskriven barnskyddande förslutning är miljö-
sanktionsavgiften 10 000 kronor.

6.4.3

För en överträdelse av artikel 35.2 tredje stycket i förordning (EG) nr

1272/2008 genom att tillhandahålla en förpackning som inte är försedd med
föreskriven taktil varningsmärkning är miljösanktionsavgiften

a) 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en återförsäl-

jare som inte samtidigt är en tillverkare eller nedströmsanvändare eller
någon som för in kemiska produkter till Sverige, och

b) 20 000 kronor i andra fall än de som avses i a.

6.4.4

För en överträdelse av artikel 40 i förordning (EG) nr 1272/2008

genom att inte anmäla uppgift om ett ämnes identitet, dess klassificering
eller märkning till klassificerings- och märkningsregistret är miljösanktions-
avgiften 5 000 kronor.

Förordningarna om växtskyddsmedel och biocidprodukter

6.5.1

För en överträdelse av 44�46 §§ förordningen (2006:1010) om växt-

skyddsmedel eller 46 och 47 §§ förordningen (2000:338) om biocid-
produkter genom att använda växtskyddsmedel eller biocidprodukter i
klass 1 utan att föreskrivna särskilda kunskapskrav för användning av medel
i klass 1 är uppfyllda är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.

6.5.2

För en överträdelse av 44�46 §§ förordningen (2006:1010) om växt-

skyddsmedel genom att använda växtskyddsmedel i klass 2 utan att före-
skrivna särskilda kunskapskrav för användning av medel i klass 2 är upp-
fyllda är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer

6.6.1

För en överträdelse av 20 § förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer genom att i sin yrkesmässiga verk-
samhet som återförsäljare � utan att samtidigt vara någon som tillverkar, för
in till Sverige eller i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på
kemiska produkter � erbjuda eller sälja kemiska produkter i behållare som
saknar föreskriven barnskyddande förslutning är miljösanktionsavgiften
10 000 kronor.

6.6.2

För en överträdelse av 21 § förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer genom att i sin yrkesmässiga verk-

background image

4

SFS 2010:964

samhet erbjuda eller sälja kemiska produkter i behållare som saknar före-
skriven kännbar varningsmärkning är miljösanktionsavgiften

a) 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en återförsäl-

jare som inte samtidigt tillverkar, för in till Sverige eller i eget namn för-
packar, packar om eller ändrar namn på kemiska produkter, och

b) 20 000 kronor i andra fall än de som avses i a.

Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

6.7.1

För en överträdelse av 23�25 §§ förordningen (2007:846) om fluore-

rade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla före-
skrivna krav på kontroll för läckage är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.7.2

För en överträdelse av 24 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte ha upprättat och
fört register är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.

6.7.3

För en överträdelse av 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte informera tillsyns-
myndigheten är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.7.4

För en överträdelse av 29 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att vara försenad med att
rapportera från läckagekontrollen är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

6.7.5

För en överträdelse av 31 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla föreskriv-
na krav på certifiering är miljösanktionsavgiften

a) 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk

person eller en ideell förening, och

b) 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk

person som inte är en ideell förening.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska
organismer

6.8.1

För en överträdelse av 3 kap. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrifter

(KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att
ha gjort produktanmälan men inte lämnat kompletterande uppgifter om de
mängder som har tillverkats eller förts in till Sverige under föregående
kalenderår är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.8.2

För en överträdelse av 5 kap. 35 och 36 §§ Kemikalieinspektionens

föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organis-
mer genom att i sin yrkesmässiga verksamhet överlåta buntat träskyddsbe-
handlat virke utan att det finns information på buntarna om de begränsningar
i användningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för virket är miljö-
sanktionsavgiften 5 000 kronor.

background image

5

SFS 2010:964

6.8.3

För en överträdelse av 5 kap. 35 och 37 §§ Kemikalieinspektionens

föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organis-
mer genom att i sin yrkesmässiga verksamhet till allmänheten saluhålla trä-
skyddsbehandlat virke som inte är buntat utan att det på anslag vid virket
finns information om de begränsningar i användningen som enligt särskilda
föreskrifter gäller för virket är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

6.9.1

För en överträdelse av 2 kap. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrifter

(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i sin yrkesmässiga verk-
samhet som återförsäljare saluhålla eller överlåta bekämpningsmedel vars
godkännande har upphört är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.9.2

För en överträdelse av 2 kap. 4�6 §§ Kemikalieinspektionens före-

skrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att inte lämna mängd-
uppgifter till Kemikalieinspektionen är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter

6.10.1

För en överträdelse av 13 § Kemikalieinspektionens föreskrifter

(KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter genom
att i sin yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare � utan att samtidigt vara
någon som tillverkar, för in till Sverige eller i eget namn förpackar, packar
om eller ändrar namn på kemiska produkter � erbjuda eller sälja farliga ke-
miska produkter i förpackningar som har en farosymbol och där risk- och
skyddsinformation finns på främmande språk men inte på svenska är
miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om återföringssystem för bensingaser

6.11.1

För en överträdelse av 25 § Statens Naturvårdsverks kungörelse

(SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid
tankställen för motorfordon genom att överlåta motorbensin trots att det av
kontrollintyg framgår att återföringssystem saknas eller är helt ur funktion
eller att utrustningen för steg 2 inte omfattas av typgodkännande är miljö-
sanktionsavgiften

a) 20 000 kronor för en bensinstation där mindre än 1 000 kubikmeter

motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker trots att återföringssystem
saknas,

b) 30 000 kronor för en bensinstation där mer än 1 000 men högst 5 000

kubikmeter motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker trots att åter-
föringssystem saknas,

c) 40 000 kronor för en bensinstation där mer än 5 000 kubikmeter motor-

bränsle hanteras per år, om överlåtelse sker trots att återföringssystem
saknas, och

d) 5 000 kronor i andra fall än de som avses i a�c.

background image

6

SFS 2010:964

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel

6.12.1

För en överträdelse av 11 § Statens Naturvårdsverks föreskrifter

(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel genom att inte
göra anmälan till kommunal nämnd är miljösanktionsavgiften

a) 1 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk

person eller en ideell förening, och

b) 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk

person som inte är en ideell förening.

Jordbruksverkets föreskrifter om anteckningsskyldighet vid användning av
bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter

6.13.1

För en överträdelse av 3 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJ-

VFS 1999:94) om skyldighet att föra anteckningar vid användning av be-
kämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter genom att
inte föra anteckningar är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar
vid lagring av brandfarliga vätskor

6.14.1

För en överträdelse av 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndighe-
ten är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

6.14.2

För en överträdelse av 8 kap. 1�4 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor genom att inte utföra installationskontroll eller revi-
sionskontroll är miljösanktionsavgiften 3 000 kronor.

6.14.3

För en överträdelse av 8 kap. 5 och 6 §§ Naturvårdsverkets före-

skrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lag-
ring av brandfarliga vätskor genom att inte utföra återkommande kontroll
inom angivna intervall är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.

�verträdelser av bestämmelser om avfall

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)