SFS 2010:966 Förordning om ändring i elförordningen (1994:1250)

100966.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i elf�rordningen (1994:1250);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 9 a och 16 �� elf�rordningen (1994:1250)</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:453px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">I ett �rende enligt 2 � 1 ska beslut meddelas av n�tmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inom tre �r efter det att en fullst�ndig ans�kan kom in till myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I ett �rende enligt 2 � 6 ska beslut meddelas av n�tmyndigheten inom �tta</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�r efter det att en fullst�ndig ans�kan kom in till myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I ett �rende enligt 3 � ska beslut meddelas av regeringen inom fem �r eller,</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">om �rendet avser f�rl�ngning av en n�tkoncessions giltighetstid enligt 2 kap.<br/>14 eller 15 � ellagen (1997:857), tio �r efter det att en fullst�ndig ans�kan<br/>kom in till n�tmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det �r n�dv�ndigt p� grund av utredningen av �rendet, f�r handl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ningstiden vid h�gst ett tillf�lle f�rl�ngas med h�gst den ursprungliga tids-<br/>fristens l�ngd. S�kanden ska informeras om sk�len f�r att handl�ggnings-<br/>tiden f�rl�ngs innan den ursprungliga tidsfristen har g�tt ut.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I 8 � lagen (2009:1079) om tj�nster p� den inre marknaden finns best�m-</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till s�kanden n�r fullst�ndig<br/>ans�kan kommit in och om inneh�llet i ett s�dant bevis.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:736px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">N�tmyndighetens beslut enligt 2 kap. 12 � ellagen (1997:857) och</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt 2 � denna f�rordning f�r �verklagas hos regeringen. Andra beslut av<br/>n�tmyndigheten enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�tmyndighetens beslut enligt 2 � denna f�rordning som g�ller anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ningar f�r starkstr�msluftledning med en sp�nning p� minst 220 kilovolt och<br/>en l�ngd av minst 15 kilometer, f�r �verklagas av en s�dan ideell f�rening<br/>eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2010.</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:971px;left:402px;white-space:nowrap" class="ft10">Dan Sandberg</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft10">(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2006:1138.</p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:1100.</p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2009:1100.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:966</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i elf�rordningen (1994:1250);

utf�rdad den 1 juli 2010.

Regeringen f�reskriver att 9 a och 16 �� elf�rordningen (1994:1250)

1 ska

ha f�ljande lydelse.

9 a �

2

I ett �rende enligt 2 � 1 ska beslut meddelas av n�tmyndigheten

inom tre �r efter det att en fullst�ndig ans�kan kom in till myndigheten.

I ett �rende enligt 2 � 6 ska beslut meddelas av n�tmyndigheten inom �tta

�r efter det att en fullst�ndig ans�kan kom in till myndigheten.

I ett �rende enligt 3 � ska beslut meddelas av regeringen inom fem �r eller,

om �rendet avser f�rl�ngning av en n�tkoncessions giltighetstid enligt 2 kap.
14 eller 15 � ellagen (1997:857), tio �r efter det att en fullst�ndig ans�kan
kom in till n�tmyndigheten.

Om det �r n�dv�ndigt p� grund av utredningen av �rendet, f�r handl�gg-

ningstiden vid h�gst ett tillf�lle f�rl�ngas med h�gst den ursprungliga tids-
fristens l�ngd. S�kanden ska informeras om sk�len f�r att handl�ggnings-
tiden f�rl�ngs innan den ursprungliga tidsfristen har g�tt ut.

I 8 � lagen (2009:1079) om tj�nster p� den inre marknaden finns best�m-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till s�kanden n�r fullst�ndig
ans�kan kommit in och om inneh�llet i ett s�dant bevis.

16 �

3

N�tmyndighetens beslut enligt 2 kap. 12 � ellagen (1997:857) och

enligt 2 � denna f�rordning f�r �verklagas hos regeringen. Andra beslut av
n�tmyndigheten enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.

N�tmyndighetens beslut enligt 2 � denna f�rordning som g�ller anl�gg-

ningar f�r starkstr�msluftledning med en sp�nning p� minst 220 kilovolt och
en l�ngd av minst 15 kilometer, f�r �verklagas av en s�dan ideell f�rening
eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 � milj�balken.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2010.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg

(N�ringsdepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 2006:1138.

2 Senaste lydelse 2009:1100.

3 Senaste lydelse 2009:1100.

SFS 2010:966

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;