SFS 2010:966 Förordning om ändring i elförordningen (1994:1250)

100966.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elförordningen (1994:1250);

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 9 a och 16 §§ elförordningen (1994:1250)

1 ska

ha följande lydelse.

9 a §

2

I ett ärende enligt 2 § 1 ska beslut meddelas av nätmyndigheten

inom tre år efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten.

I ett ärende enligt 2 § 6 ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom åtta

år efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten.

I ett ärende enligt 3 § ska beslut meddelas av regeringen inom fem år eller,

om ärendet avser förlängning av en nätkoncessions giltighetstid enligt 2 kap.
14 eller 15 § ellagen (1997:857), tio år efter det att en fullständig ansökan
kom in till nätmyndigheten.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handlägg-

ningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst den ursprungliga tids-
fristens längd. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggnings-
tiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när fullständig
ansökan kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

16 §

3

Nätmyndighetens beslut enligt 2 kap. 12 § ellagen (1997:857) och

enligt 2 § denna förordning får överklagas hos regeringen. Andra beslut av
nätmyndigheten enligt denna förordning får inte överklagas.

Nätmyndighetens beslut enligt 2 § denna förordning som gäller anlägg-

ningar för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt och
en längd av minst 15 kilometer, får överklagas av en sådan ideell förening
eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg

(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:1138.

2 Senaste lydelse 2009:1100.

3 Senaste lydelse 2009:1100.

SFS 2010:966

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010