SFS 2010:967 Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

100967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 29 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk

verksamhet

1 ska ha följande lydelse.

29 §

Beslut om tillstånd enligt 16 § andra stycket får överklagas av en

sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 §
miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2008:456.

SFS 2010:967

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010