SFS 2010:969 Lag om ändring i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart

100969.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1922:382) angående
ansvarighet för skada i följd av luftfart;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1922:382) angående

ansvarighet för skada i följd av luftfart ska ha följande lydelse.

1 §

2

För skada, som i följd av luftfartygs begagnande i luftfart tillfogas per-

son eller egendom, som inte befordras med luftfartyget, är luftfartygets ägare
ansvarig, även om ägaren inte är vållande till skadan.

Om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan, gäller

6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om

ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

2 Senaste lydelse 1975:406.

SFS 2010:969

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010