SFS 2010:970 Lag om ändring i lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg

100970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1937:73) om befordran med
luftfartyg;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 41 § lagen (1937:73) om befordran

med luftfartyg ska ha följande lydelse.

41 §

2

Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen

(2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

2 Senaste lydelse 1968:53.

SFS 2010:970

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010