SFS 2010:971 Lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

100971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:610) om inrikes
vägtransport;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 47 § lagen (1974:610) om inrikes

vägtransport ska ha följande lydelse.

47 §

Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen

(2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

SFS 2010:971

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010