SFS 2010:972 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

100972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § trafikskadelagen (1975:1410)2

ska ha följande lydelse.

8 §

För person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik här i landet

med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning i fall som anges i denna
lag. Trafikskadeersättning utgår i motsvarande fall också för skada som i
följd av trafik utomlands med här i landet registrerat eller svenska staten till-
hörigt motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har
hemvist i Sverige.

Trafikskadeersättning utgår inte för radiologisk skada i fall då rätten att

göra ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av en kärnteknisk
anläggning är inskränkt enligt 26 § lagen (2010:950) om ansvar och ersätt-
ning vid radiologiska olyckor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

2 Lagen omtryckt 1994:43.

SFS 2010:972

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010