SFS 2010:973 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

100973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:3)2 om kärn-

teknisk verksamhet

dels att 8 a och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.

8 a §

3

Regeringen får meddela föreskrifter om att tillstånd till en kärntek-

nisk verksamhet ska förenas med de villkor som behövs för att säkerställa

1. det ansvar och de skyldigheter som följer av lagen (2010:950) om an-

svar och ersättning vid radiologiska olyckor, och

2. tillämpningen av de krav i fråga om försörjning med malmer, råmaterial

och speciella klyvbara material som följer av bestämmelserna i fördraget den
25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

14 a §

En försäkring som syftar till att ersätta skada på byggnader, anlägg-

ningar, system, komponenter och anordningar av betydelse för säkerheten i
en kärnteknisk verksamhet får inte ha någon annan som förmånstagare än
den som är tillståndshavare för verksamheten enligt denna lag.

25 §

4

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § första stycket

eller 5 a § första stycket,

2. åsidosätter sin anmälningsskyldighet enligt 7 a–7 c §§, eller
3. åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna

lag.

Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 § för-

sta stycket döms till böter eller fängelse i högst två år.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 57 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid
radiologiska olyckor.

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 1995:875.

4 Senaste lydelse 2006:339.

SFS 2010:973

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:973

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)