SFS 2010:974 Lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)

100974.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 11 § järnvägstrafiklagen

(1985:192) ska ha följande lydelse.

1 kap.

11 §

Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen

(2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

SFS 2010:974

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010