SFS 2010:975 Lag om ändring i produktansvarslagen (1992:18)

100975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i produktansvarslagen (1992:18);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § produktansvarslagen (1992:18)

ska ha följande lydelse.

4 §

Lagen gäller inte skador som omfattas av lagen (2010:950) om ansvar

och ersättning vid radiologiska olyckor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

SFS 2010:975

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010