SFS 2010:976 Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

100976.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 36 §, 9 kap. 3 §, 11 kap. 1 §

och rubriken till 11 kap. sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

3 kap.

36 §

Sjöpanträtt i fartyg gäller till säkerhet för en sådan fordran mot reda-

ren som kan hänföras till fartyget och som avser

1. lön och annan gottgörelse till befälhavaren eller någon annan ombord-

anställd på grund av dennes anställning på fartyget,

2. hamn-, kanal- och annan vattenvägsavgift samt lotsavgift,
3. ersättning med anledning av personskada som uppkommit i omedelbart

samband med fartygets drift,

4. ersättning med anledning av sakskada som uppkommit i omedelbart

samband med fartygets drift, förutsatt att fordringen inte kan grundas på
avtal, och

5. bärgarlön, ersättning för avlägsnande av vrak och bidrag till gemensamt

haveri.

Första stycket 3 och 4 gäller inte i fråga om en fordran på ersättning för

radiologisk skada.

Sjöpanträtt gäller även om fordringen riktar sig mot sådan fartygets ägare

som inte är redare, eller mot den som i egenskap av befraktare eller i annan
egenskap har hand om fartygets drift i redarens ställe.

9 kap.

3 §

2

Rätt till ansvarsbegränsning föreligger inte beträffande

1. en fordran på bärgarlön, sådan särskild ersättning som avses i 16 kap.

9 §, bidrag till gemensamt haveri eller på avtal grundad ersättning för åtgär-
der som avses i 2 § första stycket 4, 5 eller 6,

2. en fordran med anledning av oljeskada som omfattas av 10 kap. 1 § och

2 § första och andra styckena,

3. en fordran som är underkastad en internationell konvention eller en

nationell lag som reglerar eller förbjuder begränsning av ansvar för radiolo-
gisk skada,

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

2 Senaste lydelse 1995:1314.

SFS 2010:976

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:976

4. en fordran med anledning av radiologisk skada orsakad av atomfartyg,
5. en fordran med anledning av skada som har drabbat en lots eller den

som är anställd hos någon som avses i 1 § första stycket och vars skyldig-
heter står i samband med fartygets drift eller med bärgningen, och

6. en fordran på ränta eller ersättning för rättegångskostnader.

11 kap. Om ansvar för radiologisk skada

1 §

Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen (2010:950)

om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)