SFS 2010:977 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

100977.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 3 § lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

9 kap.

3 § Staten får kräva tillbaka ersättning som betalats enligt 2 § första
stycket av den som vållat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
För den som är att anse som arbetstagare ska dock ansvaret vara begränsat på
det sätt som sägs i 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Särskilda bestämmelser om rätt till återkrav för ersättning som har betalats

för radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid
radiologiska olyckor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

SFS 2010:977

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010