SFS 2010:979 Lag om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

100979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1945:119) om
stängselskyldighet för järnväg m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 4 § lagen (1945:119) om

stängselskyldighet för järnväg m.m.

2 ordet ⬝fastighetsdomstolen⬝ ska bytas

ut mot ⬝mark- och miljödomstolen⬝.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av 4 § 1971:1054.

SFS 2010:979

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010