SFS 2010:980 Lag om ändring i rättegångsbalken

100980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 10 § rättegångsbalken ska

ha följande lydelse.

10 kap.

10 §

2

Tvist om äganderätt eller nyttjanderätt till fast egendom, om rätt till

servitut eller annan särskild rätt till egendomen eller om besittning av egen-
domen ska tas upp av rätten i den ort, där fastigheten ligger. Detsamma gäl-
ler om tvisten rör skyldighet för ägare eller innehavare av egendomen att
fullgöra något som åligger honom eller henne i denna egenskap eller, då
nyttjanderätt eller annan särskild rätt till egendomen upplåtits, det är fråga
om vederlag för upplåtelsen, byggnads underhåll eller annat dylikt.

Ligger fastigheten under flera domstolar eller gäller tvisten flera fastig-

heter under skilda domstolar, ska tvisten tas upp av den rätt under vilken
huvuddelen av fastigheterna ligger.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse 1990:1128. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2010:980

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010