SFS 2010:982 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

100982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (1988:97) om förfaran-

det hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

17 §

2

Regeringen får föreskriva

1. att uppgifter som ankommer på en viss tingsrätt, hovrätt, förvaltnings-

rätt eller kammarrätt ska övertas av en annan domstol av samma slag,

2. att uppgifter som ankommer på en domstol, som inte är allmän domstol

eller allmän förvaltningsdomstol, inte ska fullgöras eller ska fullgöras av en
annan domstol,

3. att en tingsrätt är domför med en lagfaren domare i sådana fall då det

enligt rättegångsbalken eller annan lag krävs tre lagfarna domare,

4. att en domstol ska ha sin verksamhet helt eller delvis förlagd till annan

ort än den där verksamheten annars utövas,

5. att en domstol inte behöver vara delad i avdelningar.
Regeringen får meddela de bestämmelser som behövs till följd av att

regeringen har beslutat föreskrifter enligt första stycket 2.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse 2009:799. �ndringen innebär bl.a. att första stycket 4 upphävs.

SFS 2010:982

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010