SFS 2010:983 Lag om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål

100983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i
fastighetsmål;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1969:246) om domstolar i

fastighetsmål ska upphöra att gälla den 2 maj 2011.

1. Mål och ärenden som vid upphävandet handläggs i en fastighetsdom-

stol ska, om inte annat följer av övergångsbestämmelserna till upphävandet
av 8 kap. 32 § jordabalken, lämnas över till den mark- och miljödomstol som
skulle ha varit behörig om målet eller ärendet hade inletts efter upphävandet.
Detta gäller dock inte mål där huvudförhandling har inletts före upphävan-
det. För ett sådant mål ska äldre bestämmelser gälla. Förordnanden för dem
som ingår i rätten ska därvid anses ha fortsatt giltighet såvitt avser det pågå-
ende målet.

2. Ett avgörande som meddelas av en fastighetsdomstol överklagas till

hovrätt och handläggs efter överklagandet enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

SFS 2010:983

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010