SFS 2010:985 Förordning om ändring i kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.

100985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1973:261) om
utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende
vid domstol, m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 7 §

kungörelsen (1973:261) om utbetalning

av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m. ska ha följande
lydelse.

7 §

Har förskott av allmänna medel på ersättning eller sådan ersättning

som inte enligt lag ska betalas av staten utdömts av överrätt eller mark- och
miljödomstol med anledning av överklagande, ska meddelande om beslutet
utan dröjsmål översändas till den domstol eller nämnd där målet eller ären-
det är eller senast varit anhängigt.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:985

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010