SFS 2010:987 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

100987.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter
vid de allmänna domstolarna;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 1 §

förordningen (1987:452) om avgifter vid

de allmänna domstolarna och bilagan till förordningen ska ha följande
lydelse.

1 §

1

Denna förordning gäller avgifter för ansökningar (ansökningsavgifter)

och för kungörande i konkurs- och ackordsärenden (kungörandeavgifter) vid
allmän domstol. Det som föreskrivs i denna förordning om allmän domstol
gäller även mark- och miljödomstol.

Avgiften ska fastställas av domstolen och betalas till staten i de fall och

med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga).

Särskilda bestämmelser om avgifter för mark- och miljödomstols verk-

samhet finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:173.

SFS 2010:987

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:987

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga

2

Avgiftslista

1. Ansökningsavgifter

Mål

Kr.

Ansökan varigenom tvistemål anhängiggörs. Med tvistemål avses i denna

förordning även mål och ärenden vid mark- och miljödomstol med undan-
tag av mål om utdömande av vite efter särskild ansökan av myndighet och
mål för vilka avgift tas ut enligt 2 eller 3 kap. förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt mål enligt för-
ordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett eu-
ropeiskt småmålsförfarande

3 ................................................................ 450

Ansökan varigenom enskilt åtal anhängiggörs ......................................... 450

2 Senaste lydelse 2009:297.

3 EUT L 199, 31.7.2007, s. 1 (Celex 32007R0861).