SFS 2010:989 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

100989.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:379) med <br/>hovr�ttsinstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1996:379) med hovr�tts-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">instruktion</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 45 och 53 �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att 1, 16, 19, 21, 23, 26, 37 och 43 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I varje hovr�tt finns en hovr�ttspresident. I hovr�tterna finns ocks�</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">hovr�ttslagm�n, hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning, hovr�tts-<br/>r�d, tekniska r�d, hovr�ttsassessorer, hovr�ttsfiskaler och andra anst�llda.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om inte annat anges, ska vad som f�reskrivs i denna instruktion om hov-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">r�ttsr�d ocks� till�mpas p� hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:612px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">En enskild domare f�r vidta �tg�rder f�r beredningen av m�l och</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�renden. Han eller hon f�r dock inte </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. besluta om handr�ckning i tvistem�l eller anv�ndning av tv�ngsmedel i</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">brottm�l, n�r fr�ga om detta v�cks i hovr�tten,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2. h�lla muntliga f�rh�r enligt 52 kap. 11 � r�tteg�ngsbalken,<br/>3. avvisa utredning,<br/>4. avvisa ombud, bitr�den eller f�rsvarare,<br/>5. d�ma ut viten eller andra p�f�ljder med anledning av att f�rel�gganden</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inte f�ljs,</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. f�rordna om annan personutredning �n s�dan som avses i lagen</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1991:2041) om s�rskild personutredning i brottm�l, m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">7. besluta i fr�ga om inh�mtande av yttrande av en sakkunnig i m�l eller</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�rende i mark- och milj�domstol, och</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">8. besluta i fr�ga om unders�kning enligt 3 kap. 4 � lagen (2010:921) om</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">mark- och milj�domstolar. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns s�rskilda sk�l, ska domaren till avdelningen h�nskjuta en</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�ga som han eller hon �r beh�rig att pr�va.</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:930px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r ett m�l eller �rende ska f�redras, g�rs detta av en lagfaren</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">anst�lld eller ett tekniskt r�d.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 F�rordningen omtryckt 2001:984.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2008:783.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2003:325.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:989</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:989</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Fr�gor om pr�vningstillst�nd enligt 49 kap. 12 och 13 �� r�tteg�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">balken och 39 � lagen (1996:242) om domstols�renden ska tas upp s� snart<br/>det kan ske.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:237px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid handl�ggning med tre eller flera ledam�ter ska ordf�randen vara</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ordinarie domare i hovr�tten eller av regeringen f�r viss tid anst�lld hovr�tts-<br/>lagman eller hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning. Minst ytterli-<br/>gare en ledamot ska vara eller ha varit ordinarie domare. En av regeringen<br/>f�r viss tid anst�lld r�dman i tingsr�tt eller ett hyresr�d j�mst�lls h�r med en<br/>ordinarie domare. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r hovr�tten f�r ett s�rskilt m�l eller �rende</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rordna den som har varit ordinarie domare i hovr�tt eller den som �r ordi-<br/>narie domare i en annan hovr�tt att tj�nstg�ra som ordf�rande.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Plenum best�r av hovr�ttspresidenten som ordf�rande, hovr�tts-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">lagm�nnen, hovr�ttsr�den, de tekniska r�den, hovr�ttsassessorerna och de<br/>adjungerade ledam�ter som har f�rordnats f�r minst sex m�nader samt<br/>chefen f�r den administrativa enheten. I plenum ing�r ocks� alla av reger-<br/>ingen f�r viss tid anst�llda hovr�ttslagm�n eller hovr�ttsr�d tillika vice ord-<br/>f�rande.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Hovr�ttsr�d och tekniska r�d anst�lls med fullmakt genom beslut av</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">regeringen efter f�rslag av Domarn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning eller ett tekniskt</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">r�d har beviljats ledighet som ber�knas vara minst ett �r i f�ljd, anst�lls en<br/>vikarie genom beslut av regeringen efter f�rslag av Domarn�mnden. Det-<br/>samma g�ller om ett hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning eller ett<br/>tekniskt r�d ska anst�llas f�r en begr�nsad tid f�r n�got annat �n vikariats-<br/>�ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid tidsbegr�nsad anst�llning som vikarie f�r ordinarie domare g�ller inte</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � andra stycket lagen (1982:80) om anst�llningsskydd. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Informationsskyldigheten enligt 6 � anst�llningsf�rordningen (1994:373)</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">fullg�rs av Domstolsverket. Information ska alltid l�mnas i cirkul�r till<br/>samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsomr�de. Ans�k-<br/>ningshandlingarna ges in till Domstolsverket.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>43 �</b></p> <p style="position:absolute;top:801px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en ledamot �r ledig, ska han eller hon i f�rsta hand ers�ttas</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">genom att arbetsuppgifterna omf�rdelas. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r det g�ller hovr�ttslagm�n, hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p�</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">avdelning och tekniska r�d f�r hovr�tten anst�lla en vikarie om vikariatet<br/>ber�knas vara h�gst ett �r i f�ljd. Som ers�ttare eller vikarie f�r hovr�ttslag-<br/>m�n eller hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning anlitas eller<br/>anst�lls ett hovr�ttsr�d. Som ers�ttare eller vikarie f�r tekniska r�d anlitas el-<br/>ler anst�lls ett tekniskt r�d. </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I st�llet f�r ett ledigt hovr�ttsr�d tj�nstg�r en hovr�ttsassessor.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2005:674. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2008:423.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2002:73.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:989</b></p> <p style="position:absolute;top:186px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft32">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:379) med
hovr�ttsinstruktion;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1996:379) med hovr�tts-

instruktion

1

dels att 45 och 53 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att 1, 16, 19, 21, 23, 26, 37 och 43 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 �

I varje hovr�tt finns en hovr�ttspresident. I hovr�tterna finns ocks�

hovr�ttslagm�n, hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning, hovr�tts-
r�d, tekniska r�d, hovr�ttsassessorer, hovr�ttsfiskaler och andra anst�llda.

Om inte annat anges, ska vad som f�reskrivs i denna instruktion om hov-

r�ttsr�d ocks� till�mpas p� hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning.

16 �

2

En enskild domare f�r vidta �tg�rder f�r beredningen av m�l och

�renden. Han eller hon f�r dock inte

1. besluta om handr�ckning i tvistem�l eller anv�ndning av tv�ngsmedel i

brottm�l, n�r fr�ga om detta v�cks i hovr�tten,

2. h�lla muntliga f�rh�r enligt 52 kap. 11 � r�tteg�ngsbalken,
3. avvisa utredning,
4. avvisa ombud, bitr�den eller f�rsvarare,
5. d�ma ut viten eller andra p�f�ljder med anledning av att f�rel�gganden

inte f�ljs,

6. f�rordna om annan personutredning �n s�dan som avses i lagen

(1991:2041) om s�rskild personutredning i brottm�l, m.m.,

7. besluta i fr�ga om inh�mtande av yttrande av en sakkunnig i m�l eller

�rende i mark- och milj�domstol, och

8. besluta i fr�ga om unders�kning enligt 3 kap. 4 � lagen (2010:921) om

mark- och milj�domstolar.

Om det finns s�rskilda sk�l, ska domaren till avdelningen h�nskjuta en

fr�ga som han eller hon �r beh�rig att pr�va.

19 �

3

N�r ett m�l eller �rende ska f�redras, g�rs detta av en lagfaren

anst�lld eller ett tekniskt r�d.

1 F�rordningen omtryckt 2001:984.

2 Senaste lydelse 2008:783.

3 Senaste lydelse 2003:325.

SFS 2010:989

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:989

21 �

Fr�gor om pr�vningstillst�nd enligt 49 kap. 12 och 13 �� r�tteg�ngs-

balken och 39 � lagen (1996:242) om domstols�renden ska tas upp s� snart
det kan ske.

23 �

4

Vid handl�ggning med tre eller flera ledam�ter ska ordf�randen vara

ordinarie domare i hovr�tten eller av regeringen f�r viss tid anst�lld hovr�tts-
lagman eller hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning. Minst ytterli-
gare en ledamot ska vara eller ha varit ordinarie domare. En av regeringen
f�r viss tid anst�lld r�dman i tingsr�tt eller ett hyresr�d j�mst�lls h�r med en
ordinarie domare.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r hovr�tten f�r ett s�rskilt m�l eller �rende

f�rordna den som har varit ordinarie domare i hovr�tt eller den som �r ordi-
narie domare i en annan hovr�tt att tj�nstg�ra som ordf�rande.

26 �

Plenum best�r av hovr�ttspresidenten som ordf�rande, hovr�tts-

lagm�nnen, hovr�ttsr�den, de tekniska r�den, hovr�ttsassessorerna och de
adjungerade ledam�ter som har f�rordnats f�r minst sex m�nader samt
chefen f�r den administrativa enheten. I plenum ing�r ocks� alla av reger-
ingen f�r viss tid anst�llda hovr�ttslagm�n eller hovr�ttsr�d tillika vice ord-
f�rande.

37 �

5

Hovr�ttsr�d och tekniska r�d anst�lls med fullmakt genom beslut av

regeringen efter f�rslag av Domarn�mnden.

Om ett hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning eller ett tekniskt

r�d har beviljats ledighet som ber�knas vara minst ett �r i f�ljd, anst�lls en
vikarie genom beslut av regeringen efter f�rslag av Domarn�mnden. Det-
samma g�ller om ett hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning eller ett
tekniskt r�d ska anst�llas f�r en begr�nsad tid f�r n�got annat �n vikariats-
�ndam�l.

Vid tidsbegr�nsad anst�llning som vikarie f�r ordinarie domare g�ller inte

5 � andra stycket lagen (1982:80) om anst�llningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 � anst�llningsf�rordningen (1994:373)

fullg�rs av Domstolsverket. Information ska alltid l�mnas i cirkul�r till
samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsomr�de. Ans�k-
ningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

43 �

6

Om en ledamot �r ledig, ska han eller hon i f�rsta hand ers�ttas

genom att arbetsuppgifterna omf�rdelas.

N�r det g�ller hovr�ttslagm�n, hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p�

avdelning och tekniska r�d f�r hovr�tten anst�lla en vikarie om vikariatet
ber�knas vara h�gst ett �r i f�ljd. Som ers�ttare eller vikarie f�r hovr�ttslag-
m�n eller hovr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning anlitas eller
anst�lls ett hovr�ttsr�d. Som ers�ttare eller vikarie f�r tekniska r�d anlitas el-
ler anst�lls ett tekniskt r�d.

I st�llet f�r ett ledigt hovr�ttsr�d tj�nstg�r en hovr�ttsassessor.

4 Senaste lydelse 2005:674. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

5 Senaste lydelse 2008:423.

6 Senaste lydelse 2002:73.

background image

3

SFS 2010:989

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 maj 2011.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;