SFS 2010:989 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

100989.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:379) med hovrätts-

instruktion

1

dels att 45 och 53 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 16, 19, 21, 23, 26, 37 och 43 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

I varje hovrätt finns en hovrättspresident. I hovrätterna finns också

hovrättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, hovrätts-
råd, tekniska råd, hovrättsassessorer, hovrättsfiskaler och andra anställda.

Om inte annat anges, ska vad som föreskrivs i denna instruktion om hov-

rättsråd också tillämpas på hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning.

16 §

2

En enskild domare får vidta åtgärder för beredningen av mål och

ärenden. Han eller hon får dock inte

1. besluta om handräckning i tvistemål eller användning av tvångsmedel i

brottmål, när fråga om detta väcks i hovrätten,

2. hålla muntliga förhör enligt 52 kap. 11 § rättegångsbalken,
3. avvisa utredning,
4. avvisa ombud, biträden eller försvarare,
5. döma ut viten eller andra påföljder med anledning av att förelägganden

inte följs,

6. förordna om annan personutredning än sådan som avses i lagen

(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

7. besluta i fråga om inhämtande av yttrande av en sakkunnig i mål eller

ärende i mark- och miljödomstol, och

8. besluta i fråga om undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om

mark- och miljödomstolar.

Om det finns särskilda skäl, ska domaren till avdelningen hänskjuta en

fråga som han eller hon är behörig att pröva.

19 §

3

När ett mål eller ärende ska föredras, görs detta av en lagfaren

anställd eller ett tekniskt råd.

1 Förordningen omtryckt 2001:984.

2 Senaste lydelse 2008:783.

3 Senaste lydelse 2003:325.

SFS 2010:989

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:989

21 §

Frågor om prövningstillstånd enligt 49 kap. 12 och 13 §§ rättegångs-

balken och 39 § lagen (1996:242) om domstolsärenden ska tas upp så snart
det kan ske.

23 §

4

Vid handläggning med tre eller flera ledamöter ska ordföranden vara

ordinarie domare i hovrätten eller av regeringen för viss tid anställd hovrätts-
lagman eller hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning. Minst ytterli-
gare en ledamot ska vara eller ha varit ordinarie domare. En av regeringen
för viss tid anställd rådman i tingsrätt eller ett hyresråd jämställs här med en
ordinarie domare.

Om det finns särskilda skäl, får hovrätten för ett särskilt mål eller ärende

förordna den som har varit ordinarie domare i hovrätt eller den som är ordi-
narie domare i en annan hovrätt att tjänstgöra som ordförande.

26 §

Plenum består av hovrättspresidenten som ordförande, hovrätts-

lagmännen, hovrättsråden, de tekniska råden, hovrättsassessorerna och de
adjungerade ledamöter som har förordnats för minst sex månader samt
chefen för den administrativa enheten. I plenum ingår också alla av reger-
ingen för viss tid anställda hovrättslagmän eller hovrättsråd tillika vice ord-
förande.

37 §

5

Hovrättsråd och tekniska råd anställs med fullmakt genom beslut av

regeringen efter förslag av Domarnämnden.

Om ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning eller ett tekniskt

råd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en
vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Det-
samma gäller om ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning eller ett
tekniskt råd ska anställas för en begränsad tid för något annat än vikariats-
ändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte

5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373)

fullgörs av Domstolsverket. Information ska alltid lämnas i cirkulär till
samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansök-
ningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

43 §

6

Om en ledamot är ledig, ska han eller hon i första hand ersättas

genom att arbetsuppgifterna omfördelas.

När det gäller hovrättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på

avdelning och tekniska råd får hovrätten anställa en vikarie om vikariatet
beräknas vara högst ett år i följd. Som ersättare eller vikarie för hovrättslag-
män eller hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning anlitas eller
anställs ett hovrättsråd. Som ersättare eller vikarie för tekniska råd anlitas el-
ler anställs ett tekniskt råd.

I stället för ett ledigt hovrättsråd tjänstgör en hovrättsassessor.

4 Senaste lydelse 2005:674. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 2008:423.

6 Senaste lydelse 2002:73.

background image

3

SFS 2010:989

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010