SFS 2010:990 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

100990.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:381) med tings-

rättsinstruktion

dels att 4 och 49 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 16, 29, 39–41 och 56 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

1

I varje tingsrätt finns en lagman som är administrativ chef för tingsrät-

ten. Lagmannen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs
effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen samt att tingsrätten hushållar väl med
statens medel.

I tingsrätterna finns också chefsrådmän, rådmän, tekniska råd, tingsfiska-

ler, tingsnotarier, beredningsjurister och andra anställda.

Om inte annat anges, ska vad som föreskrivs i denna förordning om råd-

man också tillämpas på chefsrådman.

Med hovrätten avses i denna förordning den hovrätt under vilken tingsrät-

ten hör.

16 §

2

Lagmannen får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfaren-

het och som är anställd vid tingsrätten eller vid en förvaltningsrätt eller en
hyresnämnd på samma ort som tingsrätten att vidta åtgärder för beredningen
av mål och ärenden samt åtgärder som rätten är skyldig att utföra efter må-
lets eller ärendets avgörande. För sådana åtgärder ansvarar den förordnade.

Ett förordnande får dock inte avse uppgiften att
1. leda sammanträden,
2. besluta om att utfärda stämning i tvistemål där förlikning om saken är

tillåten eller i mål om enskilt åtal,

3. besluta i frågor om ställande av säkerhet för rättegångskostnader,
4. besluta i frågor om inhibition,
5. besluta i frågor om intervention,
6. meddela interimistiska beslut,
7. besluta om inhämtande av annan personutredning i brottmål än sådan

som avses i 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål,
m.m., 5 kap. 9 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspå-

1 Senaste lydelse 2008:178.

2 Senaste lydelse 2009:884.

SFS 2010:990

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:990

följder samt 11 och 28 §§ lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare,

8. besluta om avvisning av bevisning eller av begäran om inhämtande av

utredning,

9. besluta om förordnande av medlare eller sakkunnig när parterna inte är

ense om att ett sådant förordnande ska ges,

10. besluta om föreläggande enligt 42 kap. 15 § eller om att ge ett medde-

lande enligt 42 kap. 15 a § rättegångsbalken,

11. besluta i fråga om hämtning,
12. besluta i fråga om undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om

mark- och miljödomstolar,

13. besluta i frågor om rättegångshinder eller jäv,
14. besluta i frågor enligt 49 kap. 4 § rättegångsbalken om ett överklagan-

de ska få ske särskilt eller inte,

15. meddela sådana beslut som går att överklaga särskilt på annan grund

än enligt 49 kap. 7 § rättegångsbalken, eller

16. vidta andra åtgärder som innefattar frågor som är svåra, av annan or-

sak kräver särskild erfarenhet eller i övrigt är av sådant slag att de bör förbe-
hållas domare.

Begränsningen i andra stycket 2 gäller inte en tingsnotarie eller en notarie-

meriterad beredningsjurist. Begränsningen i andra stycket 15 gäller inte
beslut om förordnande av försvarare eller beslut i fråga om ersättning eller
förskott av allmänna medel till någon som har medverkat i målet eller ären-
det. Begränsningen i andra stycket 15 gäller inte en tingsnotarie eller en
notariemeriterad beredningsjurist i fråga om beslut om beviljande av rätts-
hjälp.

Uppkommer en fråga av sådant slag som avses i andra stycket 16, ska den

som förordnats genast anmäla frågan för den som ansvarar för målet eller
ärendet.

29 §

3

Plenum består av lagmannen som ordförande samt alla som är eller

har tidsbegränsad anställning som rådman, tekniskt råd eller tingsfiskal.

39 §

4

Andra lagmän än de som anges i 38 § samt rådmän och tekniska råd

anställs med fullmakt genom beslut av regeringen efter förslag av Domar-
nämnden.

Om en lagman, en rådman eller ett tekniskt råd har beviljats ledighet som

beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av reger-
ingen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan do-
mare för något annat än vikariatsändamål ska anställas för en begränsad tid.

Vid tidsbegränsad anställning som domare gäller inte 5 § andra stycket la-

gen (1982:80) om anställningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373)

fullgörs av Domstolsverket. Information ska alltid lämnas i cirkulär till
samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansök-
ningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

3 Senaste lydelse 1998:1373.

4 Senaste lydelse 2010:315.

background image

3

SFS 2010:990

40 §

5

Tingsrätten utser vilka av de lagfarna domarna som ska tjänstgöra i

mark- och miljödomstolen.

41 §

6

De tekniska råden anställs gemensamt för de tingsrätter som är mark-

och miljödomstol. Regeringen beslutar vid vilken tingsrätt ett tekniskt råd
företrädesvis ska ha sin tjänstgöring förlagd. Domstolsverket beslutar vid
vilka tingsrätter det tekniska rådet därutöver ska tjänstgöra.

De tingsrätter som berörs bestämmer hur det tekniska rådets tjänstgöring

ska fördelas mellan tingsrätterna. Om tingsrätterna inte kan enas, avgörs
frågan av Svea hovrätt.

Om det finns särskilda skäl, får Domstolsverket besluta att ett tekniskt råd

ska tjänstgöra även vid andra tingsrätter.

56 §

7

När det gäller frågor om anställning anses ett tekniskt råd vara

anställt i den tingsrätt där det tekniska rådets tjänstgöring företrädesvis är
förlagd.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1998:1373.

6 Senaste lydelse 2010:384. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

7 Senaste lydelse 1998:1373.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010