SFS 2010:991 Förordning om ändring i förordningen (1999:704) om förordnande av sakkunniga ledamöter i miljödomstol

100991.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:704) om
förordnande av sakkunniga ledamöter i
miljödomstol;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1999:704) om för-

ordnande av sakkunniga ledamöter i miljödomstol samt 1 § ska ha följande
lydelse.

Förordning om förordnande av särskilda ledamöter i mark- och
miljödomstol

1 §

1

Särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol förordnas av Domar-

nämnden. Nämndens beslut om förordnande får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:428.

SFS 2010:991

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010