SFS 2010:992 Förordning om ändring i förordningen (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.

100992.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:814) om
behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt
lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2002:814) om behö-

righet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprät-
tegång, m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

De tingsrätter som anges i följande förteckning är behöriga att handläg-

ga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång och har vid handläggning
av mål enligt den lagen det domsområde som anges i förteckningen.

Tingsrätt

Domsområde

Nacka

Stockholms län

Uppsala

Uppsala län

Nyköpings

Södermanlands län

Linköpings

Östergötlands län

Jönköpings

Jönköpings län

Växjö

Kronobergs län

Kalmar

Kalmar län

Gotlands

Gotlands län

Blekinge

Blekinge län

Malmö

Skåne län

Halmstads

Hallands län

Vänersborgs

Västra Götalands län

Värmlands

Värmlands län

Örebro

Örebro län

Västmanlands

Västmanlands län

Falu

Dalarnas län

Gävle

Gävleborgs län

Ångermanlands

Västernorrlands län

Östersunds

Jämtlands län

Umeå

Västerbottens län

Luleå

Norrbottens län

SFS 2010:992

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:992

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2 §

Bestämmelser om behörig domstol vid grupptalan enligt 32 kap. 13 §

miljöbalken finns i 21 kap. 1 § miljöbalken.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.
2. Mål som har inletts vid en tingsrätt före ikraftträdandet ska, i de fall de

nya bestämmelserna hade medfört att målet eller ärendet skulle ha inletts vid
en annan tingsrätt, vid ikraftträdandet överlämnas till den tingsrätten.

3. Mål ska inte överlämnas om det skulle vara till nackdel för hand-

läggningen eller om det av andra skäl inte skulle vara lämpligt.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)