SFS 2010:994 Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

100994.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1929:405) med vissa
föreskrifter angående tillämpningen här i riket av
svensk-norska vattenrättskonventionen av den
11 maj 1929;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1929:405) med vissa

föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrätts-
konventionen av den 11 maj 1929

2

dels att i 1, 3�5, 8�11, 14, 17 och 21 §§ ordet ⬝miljödomstol⬝ i olika böj-

ningsformer ska bytas ut mot ⬝mark- och miljödomstol⬝ i motsvarande form,

dels att 12 § ska ha följande lydelse.

12 §

När mark- och miljödomstolen ska yttra sig enligt 8 eller 11 § ska

domstolen ha den sammansättning som anges i 2 kap. 4 § första stycket
lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Kostnaden för en undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om

mark- och miljödomstolar och utgifter i anledning av kungörelser och dylikt
betalas av statsmedel.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Lagen omtryckt 1998:863.

SFS 2010:994

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010