SFS 2010:995 Lag om ändring i fastighetsbildninglagen (1970:988)

100995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildninglagen (1970:988);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels att 16 kap. 1, 3, 4, 6 och 7 §§, 17 kap. 1 § samt 18 kap. 1 § ska upphö-

ra att gälla,

dels att i 4 kap. 39 §, 9 kap. 5 §, 15 kap. 1 och 10 §§, 16 kap. 9 och 12 §§,

17 kap. 2 § samt rubriken till 15 och 16 kap. ordet ”fastighetsdomstol” i
olika böjningsformer ska bytas ut mot ”mark- och miljödomstol” i mot-
svarande form,

dels att i rubriken till 17 kap. ordet ”hovrätt” ska bytas ut mot ”Mark- och

miljööverdomstolen”,

dels att 16 kap. 5, 8, 10, 13 och 15 §§ samt 18 kap. 2 § ska ha följande

lydelse.

16 kap.

5 §

3

I målet ska sammanträde hållas. Om en sakägares närvaro uppenbarli-

gen är utan betydelse för hans eller hennes rätt och även i övrigt saknar bety-
delse för målets avgörande, behöver sakägaren inte kallas till sammanträdet.

Har talan fullföljts av en företrädare för ett allmänt intresse, ska denne

kallas till sammanträdet. När en sakägares överklagande rör ett allmänt
intresse, kallas länsstyrelsen eller, om målet avser sådan fastighetsbildning
som anges i 15 kap. 8 § andra stycket, en sådan nämnd som avses i 4 kap.
15 § tredje stycket.

En företrädare för eller tjänsteman vid en myndighet vars verksamhet be-

rörs av målet kan kallas för att lämna upplysningar. För detta ändamål kan
även förrättningslantmätaren kallas.

Kallelser ska delges.

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.
Senaste lydelse av
4 kap. 39 § 1995:1394
9 kap. 5 § 1995:1394
15 kap. 1 § 2003:628
15 kap. 10 § 2009:562
16 kap. 1 § 1995:1394
16 kap. 3 § 2004:393
16 kap. 9 § 1995:1394
16 kap. 12 § 1995:1394.

3 Senaste lydelse 2004:393.

SFS 2010:995

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:995

8 §

Mark- och miljödomstolen får avgöra mål utan att hålla sammanträde,

om sammanträde kan antas sakna betydelse för prövningen samt sakägare
eller företrädare för allmänt intresse inte har begärt sådant sammanträde. Om
talan har fullföljts enligt 15 kap. 2, 4 eller 10 § eller om det är uppenbart att
talan är ogrundad, får målet alltid avgöras utan att sammanträde hålls.

För prövning som inte avser själva saken behöver sammanträde inte

hållas.

Har domstolen beslutat att ett mål ska avgöras utan att sammanträde hålls

och är det inte uppenbart att sakägare eller företrädare för allmänt intresse
redan har slutfört sin talan, ska de ges tillfälle att göra det.

10 §

4

Ska i ett mål flera frågor avgöras och kan de särskiljas, får dom ges

beträffande någon av frågorna, trots att handläggningen av de övriga inte har
avslutats.

13 §

Den som med stöd av 5 § tredje stycket har kallats för att lämna upp-

lysningar har rätt till ersättning för sin inställelse enligt särskilda bestämmel-
ser. Sakägare får inte åläggas att betala sådan kostnad för inställelse.

15 §

5

Sedan en mark- och miljödomstols dom eller slutliga beslut i fastig-

hetsbildningsmål har vunnit laga kraft, ska förrättningsakten och en kopia av
domen eller beslutet sändas till lantmäterimyndigheten. Om avgörandet
överklagas i viss del och om det med anledning av domstolens avgörande i
övrigt kan uppkomma fråga om registrering, ska handlingarna sändas till
lantmäterimyndigheten. Efter registrering ska myndigheten omedelbart
sända tillbaka förrättningsakten till domstolen.

18 kap.

2 §

6

Om ett överklagande till Högsta domstolen tillåts enligt 5 kap. 5 §

lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar, tillämpas i fråga om rätte-
gången i Högsta domstolen 16 kap. 9 och 10 §§, 11 § andra och tredje styck-
ena, 12 och 13 §§, 14 § första, fjärde och femte styckena samt 14 a–16 §§.
Dock ska 16 kap. 15 § inte tillämpas när Högsta domstolen återförvisar mål
till lägre rätt.

I mål som avses i 16 kap. 14 § andra stycket gäller bestämmelserna i

17 kap. 3 § andra stycket.

Bevis genom syn på stället får tas upp i Högsta domstolen endast om det

finns synnerliga skäl.

1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
2. För mål där huvudförhandling har inletts i fastighetsdomstol före ikraft-

trädandet ska äldre bestämmelser gälla. Detsamma gäller för mål i hovrätt
och för mål i Högsta domstolen som har överklagats dit från hovrätt.

4 Ändringen innebär bl.a. att första och andra styckena upphävs.

5 Senaste lydelse 1995:1394.

6 Senaste lydelse 2004:393.

background image

3

SFS 2010:995

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010