SFS 2010:996 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

100996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i expropriationslagen (1972:719);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om expropriationslagen

(1972:719)

2

dels att i 3 kap. 3 §, 5 kap. 1, 2, 6, 7, 12, 19, 22 och 27 §§, 6 kap. 11 §

samt 7 kap. 1, 4, 5 och 6 §§ ordet ”fastighetsdomstol” i olika böjningsformer
ska bytas ut mot ”mark- och miljödomstol” i motsvarande form,

dels att i 5 kap. 22 § och 7 kap. 5 § ordet ”hovrättens” ska bytas ut mot

”Mark- och miljööverdomstolens”,

dels att 5 kap. 13 § ska ha följande lydelse.

5 kap.

13 §

En undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och

miljödomstolar ska genomföras, om det inte måste antas att sådan undersök-
ning saknar betydelse.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
5 kap. 2 § 1979:896
5 kap. 19 § 1979:896
6 kap. 11 § 2000:238.

SFS 2010:996

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010