SFS 2010:997 Lag om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag

100997.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av
vissa godmanskap för delägare i skifteslag;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:1084) om

avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag

2

dels att i 12 § ordet ”fastighetsdomstol” ska bytas ut mot ”mark- och

miljödomstol”,

dels att 13 § ska ha följande lydelse.

13 §

3

En förteckning enligt 9 § och beslut om grunderna för kostnads-

fördelning enligt 10 § ska genast överlämnas till den gode mannen. Detta
gäller även domstols dom eller slutliga beslut i mål som avses i 12 §.

Sedan lantmäterimyndighetens beslut eller, om talan fullföljts mot beslu-

tet, domstols dom eller slutliga beslut i anledning av sådan talan vunnit laga
kraft, ska den gode mannen till var och en som enligt beslutet eller domen
har rätt att få medel, betala vad som av behållna medel belöper på honom
samt avge sluträkning för sin förvaltning i den delen.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av 12 § 1995:1403.

3 Senaste lydelse 1995:1403.

SFS 2010:997

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010