SFS 2011:3 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

110003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 13 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)

ska ha följande lydelse.

7 kap.

4 §

1

�vriga platser ska fördelas mellan de sökande med betygen som

grund. Företräde mellan de sökande bestäms efter ett meritvärde. Meritvär-
det utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens
slutbetyg. Betygsvärdet för betygen bestäms enligt nedan:

Betyg Betygsvärde

A 20
B 17,5
C 15
D 12,5
E 10
F

0

En sökande som gått förberedande dansarutbildning i grundskolan med jäm-
kad timplan och därför fått färre än 16 betyg i sitt slutbetyg ska ändå få sitt
meritvärde bestämt efter 16 betyg. Uppräkningen av meritvärdet ska göras i
proportion till de betyg som eleven har fått.

För de sökande som fått betyg i moderna språk som språkval får meritvär-

det beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa be-
tygen i övrigt. Möjligheten att öka meritvärdet med värdet av ett betyg i mo-
derna språk som språkval gäller även en sökande som gått förberedande dan-
sarutbildning.

En sökande som efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande

fått betyg i något av grundskolans ämnen efter prövning eller genom studier
på ett introduktionsprogram får vid urvalet tillgodoräkna sig betygsvärdet av
detta betyg.

1 Senaste lydelse 2011:2.

SFS 2011:3

Utkom från trycket
den 25 januari 2011

background image

2

SFS 2011:3

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första

gången vid antagning till utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)