SFS 2011:2 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

110002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 13 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)

ska ha följande lydelse.

7 kap.

4 §

�vriga platser ska fördelas mellan de sökande med betygen som grund.

Företräde mellan de sökande bestäms efter ett meritvärde. Meritvärdet ut-
görs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbe-
tyg. Betygsvärdet för betygen bestäms enligt nedan:

Betyg Betygsvärde

A 20
B 17,5
C 15
D 12,5
E 10
F

0

En sökande som gått förberedande dansarutbildning i grundskolan med jäm-
kad timplan och därför fått färre än 16 betyg i sitt slutbetyg ska ändå få sitt
meritvärde bestämt efter 16 betyg. Uppräkningen av meritvärdet ska göras i
proportion till de betyg som eleven har fått.

En sökande som efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande

fått betyg i något av grundskolans ämnen efter prövning eller genom studier
på ett introduktionsprogram får vid urvalet tillgodoräkna sig betygsvärdet av
detta betyg.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas första

gången vid antagning till utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:2

Utkom från trycket
den 25 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011