SFS 2011:5 Förordning om ändring i förordningen (2010:1113) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

110005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1113) om ändring
i gymnasieförordningen (1992:394);

utfärdad den 13 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (1992:394) att

ändringarna enligt förordningen (2010:1113) om ändring i nämnda förord-
ning i de delarna de avser 6 kap. 4 § ska utgå.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:5

Utkom från trycket
den 25 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011