SFS 2011:6 Förordning om ändring i förordningen (2010:1918) om ändring i förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

110006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1918) om ändring
i förordningen (2009:315) om samtjänst vid
medborgarkontor;

utfärdad den 13 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:315) om samtjänst vid

medborgarkontor i stället för dess lydelse enligt förordningen (2010:1918)
om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

3 §

En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt

5 § lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor får i respektive
statlig myndighets namn

1. i enklare fall besluta i ärenden om äldreförsörjningsstöd eller bostads-

tillägg enligt socialförsäkringsbalken,

2. i enklare fall besluta i ärenden om flyttningsbidrag i form av ersättning

för resa och logi enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag, och

3. i enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av identitetskort enligt

förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2011:6

Utkom från trycket
den 25 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011