SFS 2011:7 Förordning om dansarutbildning

110007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dansarutbildning;

utfärdad den 13 januari 2011.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om dansarutbildning bestående

av förberedande dansarutbildning i årskurserna 4�9 i grundskolan och yrkes-
dansarutbildning i gymnasieskolan.

Regeringen beslutar om vilka enskilda och offentliga huvudmän som får

anordna särskild utbildning i form av en förberedande dansarutbildning i sin
grundskola och yrkesdansarutbildning i sin gymnasieskola.

Staten träffar avtal med huvudmännen om anordnandet av dansarutbild-

ningen.

Förberedande dansarutbildning

Utbildningens syfte

2 §

Förberedande dansarutbildning ska syfta till att erbjuda eleverna ut-

bildning och träning till sådan teknisk färdighet och konstnärlig uttrycksför-
måga i dans att de ges förutsättningar att antas till och genomföra sådan
yrkesdansarutbildning som avses i denna förordning.

Skollagens och grundskoleförordningens tillämplighet

3 §

Om inte annat följer av denna förordning ska skollagen (2010:800),

och grundskoleförordningen (1994:1194) tillämpas för den förberedande
dansarutbildningen.

�mnen och timplan

4 § Undervisningen ska omfatta de ämnen som anges i 10 kap. 4 § skolla-
gen (2010:800) med undantag för ämnet idrott och hälsa som ska ersättas
med ämnet dans.

1 Jfr prop. 2010/11:19, bet. 2010/11:UbU4, rskr. 2010/11:81.

SFS 2011:7

Utkom från trycket
den 25 januari 2011

background image

2

SFS 2011:7

Undervisningstiden i ämnena bild och slöjd får inom ramen för skolans

val reduceras med mer än 20 procent. Eleverna ska dock erbjudas undervis-
ning utan reduktion i något av dessa ämnen inom ramen för elevens val.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om avvikelser från timplanen i

bilaga 1 till skollagen (2010:800).

Betygssättning

5 §

Om ämnena bild och slöjd reduceras med mer än 20 procent ska betyg

inte sättas i ämnena.

Kursplan och bedömningsgrunder för färdighetsprov

6 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om kursplan, bedömnings-

grunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning samt kun-
skapskrav för ämnet dans för årskurs 4�9.

Läsår och skoldag

7 §

Läsåret får ha högst 240 dagar, varvid obligatorisk verksamhet får om-

fatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar per dag.

Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas till annan

tid än vad som gäller enligt 4 kap. 1 och 2 §§ grundskoleförordningen
(1994:1194).

Antagning

8 §

Till en förberedande dansarutbildning i årskurs 4�6 får bara de elever

antas som vid färdighetsprov i dans inför jury uppvisat godtagbara förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig utbildningen. För antagning krävs dessutom en
godkänd hälsoundersökning enligt 23 §.

En ny antagning efter samma grunder ska genomföras till den förberedan-

de dansarutbildningen i årskurs 7�9.

Urval

9 §

När antalet platser är färre än antalet sökande ska färdighetsprov i dans

användas som urvalsinstrument.

Placering vid en skolenhet

10 §

Bestämmelserna i 10 kap. 30 och 31 §§ skollagen (2010:800) om pla-

cering vid en skolenhet gäller inte elever i förberedande dansarutbildning.

Bidrag från hemkommunen till en fristående grundskola

11 §

I stället för vad som anges i 10 kap. 38 § andra stycket skollagen

(2010:800) ska grundbeloppet till en fristående grundskola som anordnar
förberedande dansarutbildning bestämmas så att det motsvarar den friståen-

background image

3

SFS 2011:7

de skolans kostnad för elevens utbildning. Kostnaden ska reduceras med er-
hållet statsbidrag.

Yrkesdansarutbildning

Utbildningens syfte

12 §

Yrkesdansarutbildning ska syfta till att erbjuda eleverna en yrkesut-

bildning i klassisk balett och modern dans. Målet för yrkesdansarutbild-
ningen är att den elev som fullföljer utbildningen ska kunna uppvisa sådana
färdigheter att eleven blir anställningsbar på nationella och internationella
dans- och balettscener.

Skollagens och gymnasieförordningens tillämplighet

13 §

Om inte annat följer av denna förordning, ska skollagen (2010:800)

och gymnasieförordningen (2010:2039) tillämpas för yrkesdansarutbildning.
Då ska yrkesdansarutbildningen följa samma bestämmelser som gäller för
yrkesprogram.

�mnen

14 §

Yrkesdansarutbildning ska innehålla gymnasiegemensamma ämnen

så som de anges för yrkesprogram i bilaga 3 till skollagen (2010:800). �m-
net idrott och hälsa ska dock ersättas med dansämnen.

Examensmål, bedömningsgrunder för färdighetsprov och ämnesplaner

15 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om innehåll och examens-

mål för yrkesdansarutbildning, bedömningsgrunder för de färdighetsprov
som ska utgöra grund för antagning samt ämnesplaner och kunskapskrav för
dansämnena.

Läsår och skoldag

16 §

Läsåret får ha högst 240 dagar.

Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas till annan

tid än vad som gäller enligt 3 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039).

Behörighet

17 §

För behörighet till yrkesdansarutbildning krävs förutom det som föl-

jer av 16 kap. 29, 30, 32 och 33 §§ skollagen (2010:800)

� godkänd hälsoundersökning enligt 23 §, och
� godkänt färdighetsprov i dans.

Urval

18 §

När antalet platser är färre än antalet behöriga sökande ska färdighets-

prov i dans användas som urvalsinstrument. I de fall två eller flera sökande

background image

4

SFS 2011:7

bedöms som likvärdiga vid färdighetsprovet ska betyg från grundskolan vara
avgörande.

Rätt att fullfölja utbildningen

19 § En elev som påbörjat yrkesdansarutbildning har rätt att fullfölja ut-
bildningen enligt 16 kap. 37 § skollagen (2010:800) bara under förutsättning
att eleven av rektorn bedöms ha förutsättningar att nå målet för en sådan ut-
bildning.

Avskiljande

20 §

Rektorn får, efter att ha inhämtat synpunkter från eleven, och i före-

kommande fall elevens vårdnadshavare, besluta att avskilja eleven från yr-
kesdansarutbildningen, om eleven saknar förutsättningar att nå målet för ut-
bildningen. Ett sådant avskiljande får bara ske inför ett nytt läsår.

Det finns bestämmelser i skollagen (2010:800) om hemkommunens skyl-

dighet att erbjuda en elev utbildning på nationella program och introduk-
tionsprogram.

Bidrag från hemkommunen till en fristående gymnasieskola

21 §

I stället för vad som anges i 16 kap. 55 § första stycket skollagen

(2010:800) ska grundbeloppet till en fristående gymnasieskola som anordnar
yrkesdansarutbildning bestämmas så att det motsvarar den fristående skolans
kostnad för utbildningen. Kostnaden ska reduceras med erhållet statsbidrag.

Gemensamma bestämmelser om förberedande dansarutbildning
och yrkesdansarutbildning

Lärare

22 §

Lärare på dansarutbildning får bedriva undervisning i dansämnen

även om de inte uppfyller kraven enligt 2 kap. 13 § skollagen (2010:800).

En lärare som bedriver undervisning i dansämnen med stöd av första

stycket har ansvar för den undervisning han eller hon bedriver.

Hälsa

23 §

En elev får inte antas till dansarutbildning om inte en läkare eller en

sjukgymnast bedömt att eleven kan genomföra utbildningen utan uppenbar
risk för skada på elevens hälsa eller utveckling.

Elevhälsa

24 §

De huvudmän som anordnar dansarutbildning ska anpassa elevhälsan

så att den kan möta de specifika medicinska, fysiologiska, psykologiska och
psykosociala behov som eleverna på dansarutbildningen kan ha.

background image

5

SFS 2011:7

Ansökan m.m.

25 §

Bestämmelserna i 16 kap. 35 § skollagen (2010:800) om ansökan

gäller inte yrkesdansarutbildning.

Ansökan om att antas till förberedande dansarutbildning i årskurs 4

respektive årskurs 7 samt till yrkesdansarutbildning ska ges in till rådet för
dansarutbildning senast vid den tidpunkt som rådet bestämmer.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om ansökan.

Behörighet, mottagande, urval och antagning

26 § Frågor om behörighet, mottagande, urval och antagning prövas av rå-
det för dansarutbildning.

Rådet ska årligen anordna färdighetsprov i dans på varje ort där utbild-

ningen bedrivs. Rådet utser den jury eller de juryer som ska svara för be-
dömningarna av färdighetsproven.

Elever från hela landet ska tas emot till dansarutbildning.
Statens skolverk får meddela föreskrifter som behövs för att rådet för

dansarutbildning ska kunna utföra sina uppgifter.

Särskilt stöd

27 §

Bestämmelserna om särskilt stöd i 3 kap. 7�12 §§ skollagen

(2010:800) gäller inte dansämnen enligt 4 och 14 §§.

Interkommunal ersättning

28 §

En kommun som i sin grundskola eller gymnasieskola antagit en elev

från en annan kommun ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning
av elevens hemkommun (interkommunal ersättning). Ersättningen ska mot-
svara anordnarens självkostnad. Kostnaden ska reduceras med erhållet stats-
bidrag.

Statsbidrag

Bidragsberättigad utbildning

29 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till varje huvudman

som staten träffat avtal med om anordnande av förberedande dansarutbildning
och yrkesdansarutbildning

.

Bidragsår

30 §

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Statsbidrag lämnas för

ett kalenderår (bidragsår) i taget.

background image

6

SFS 2011:7

Användning

31 § Statsbidrag får lämnas för de merkostnader en huvudman har för
dansundervisningen, exempelvis kostnader för danslärares och ackompanja-
törers löner, särskilt anpassade lokaler, lärverktyg och extra material, för-
stärkt elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt informationsinsatser.

Fördelning

32 §

Statsbidrag lämnas med ett belopp per huvudman för den förberedande

dansarutbildningen respektive yrkesdansarutbildningen

.

Elevhem

33 §

Statsbidrag för drift av elevhem får lämnas till den huvudman som sta-

ten har träffat avtal med om anordnande av yrkesdansarutbildning.

Beslut och utbetalning

34 §

Regeringen beslutar om statsbidrag. Statsbidraget betalas ut av Statens

skolverk

.

Redovisning

35 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till

Statens skolverk lämna den skriftliga redovisning som myndigheten begär
av hur statsbidraget använts och av kostnader och intäkter för den förebere-
dande dansarutbildningen och yrkesdansarutbildningen.

�&terkrav

36 §

En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förord-

ning är återbetalningsskyldig, om

1. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats,
2. statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och motta-

garen borde ha insett detta, eller

3. mottagaren inte lämnar den skriftliga redovisning som avses i 35 §.

37 §

Om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt 36 §, får rege-

ringen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns sär-
skilda skäl för det, får regeringen besluta att efterge ett återkrav helt eller
delvis.

�verklagande

38 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011. Bestämmelserna

ska tillämpas på utbildning som påbörjas i årskurs 4 eller årskurs 7 i grund-
skolan eller första läsåret i gymnasieskolan efter den 1 juli 2011.

background image

7

SFS 2011:7

2. Genom denna förordning upphävs förordningen (1999:250) om förbe-

redande dansutbildning i grundskolan. Den upphävda förordningen gäller
dock fortfarande för en elev som påbörjat utbildning före den 2 juli 2011 i
årskurs 4 t.o.m. 6 i grundskolan och för en elev som påbörjat utbildning i
årskurs 7 t.o.m. 9 i grundskolan samt för en elev som påbörjat utbildning i
gymnasieskolan för tiden där. Den upphävda förordningen gäller dock inte
efter den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011