SFS 2011:8 Förordning om ändring i förordningen (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk

110008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1214) med
instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 13 januari 2011.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2009:1214) med in-

struktion för Statens skolverk

dels att nuvarande 16�20 §§ ska betecknas 20�24 §§,
dels att 9 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 16 och 18�20 §§ ska sättas när-

mast före 20, 22, 23 respektive 24 §,

dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 16�19 §§, samt

närmast före 16 § en ny rubrik av följande lydelse.

9 §

Myndigheten ska informera och sprida kunskap om verksamhetsområ-

det både i och utanför Sverige. I denna uppgift ingår att fungera som ett na-
tionellt referenscentrum för information om yrkesutbildning i Sverige och i
övriga EU-länder samt länder inom EES-området.

Rådet för dansarutbildning

16 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns rådet

för dansarutbildning. Rådet ska för sådan dansarutbildning som avses i för-
ordningen (2011:7) om dansarutbildning

1. ansvara för organisation och genomförande av antagnings- och urvals-

processen till utbildningen, och

2. bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen.

17 §

Rådet för dansarutbildning består av en ordförande samt minst sex

och högst tio andra ledamöter. I rådet ska det finnas ledamöter med kunskap
om dansprofessionen, grundskolan och gymnasieskolan. Varje ledamot ska
ha en ersättare. Ordföranden och dennes ersättare ska vara eller ha varit ordi-
narie domare.

Ordföranden och dennes ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

�vriga ledamöter samt ersättare för dessa utses av myndigheten för en be-
stämd tid.

18 §

Rådet för dansarutbildning är beslutfört när ordföranden och minst

hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

1 Jfr prop. 2010/11:19, bet. 2010/11:UbU4, rskr. 2010/11:81.

SFS 2011:8

Utkom från trycket
den 25 januari 2011

background image

2

SFS 2011:8

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

19 §

Rådet för dansarutbildning ansvarar för sina beslut. Rådet ansvarar

för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att rådet för dansarut-

bildning tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att
verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas
på ett tillförlitligt sätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)