SFS 2011:9 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

110009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:835) om arbetslös-

hetsförsäkring

1

dels att 6 c § ska upphöra att gälla,
dels att 6 § ska ha följande lydelse.

6 §

2

En företagare som bedriver fiske för sin huvudsakliga försörjning och

som är medlem i en arbetslöshetskassa med yrkesfiske som verksamhets-
område ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt
till arbetslöshetsersättning, om det är tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten
och avbrottet beror på ishinder eller andra väderleksförhållanden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 6 c § 2010:2023.

2 Senaste lydelse 2010:2023.

SFS 2011:9

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011