SFS 2011:10 Förordning om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

110010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:975) om
uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyl-

dighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

5 §

Socialnämnden har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande

uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag en person är anmäld hos eller inte längre är

registrerad som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,

3. en arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
4. en persons rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

5. med vilket belopp, under vilken period och i vilken omfattning

etableringsersättning har beviljats, och

6. om ett beslut om etableringsersättning har ändrats.
Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:10

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011