SFS 2011:11 Förordning om ändring i förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

110011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:284) om
identitetskort för folkbokförda i Sverige;

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2009:284) om identitetskort

för folkbokförda i Sverige ska ha följande lydelse.

13 §

Uppgifter och handlingar i databasen ska gallras senast ett år efter det

att giltighetstiden för ett identitetskort har gått ut. Om ansökan om identitets-
kort har avslagits ska uppgifterna och handlingarna i databasen gallras senast
ett år efter det att avslagsbeslutet har vunnit laga kraft.

Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela föreskrifter om

att uppgifter och handlingar som ska gallras enligt första stycket får bevaras
under längre tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2011:11

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011