SFS 2011:14 Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

110014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att det i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

1 ska

införas tre nya paragrafer, 12 a, 17 och 17 a §§, av följande lydelse.

12 a §

Kraven i de bestämmelser som anges i 17 § 1�9 ska omfattas av

arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete enligt 3 kap. 2 a § första och
andra styckena arbetsmiljölagen (1977:1160) i den utsträckning som be-
stämmelserna är tillämpliga på arbetsstället.

17 §

2

Arbetsmiljöverket ska i fråga om Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, ut-
värdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens för-
ordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommission-
ens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

3 ansvara

för tillsynen i arbetsmiljöfrågor enligt 7 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160)
när det gäller

1. artikel 14.6 i fråga om registranters identifiering av egna riskhanter-

ingsåtgärder och tillämpning av sådana åtgärder,

2. artikel 34 b i fråga om skyldigheten för nedströmsanvändare att när det

gäller egen användning vidarebefordra information som kan ge anledning att
ifrågasätta om riskhanteringsåtgärder i säkerhetsdatabladet är lämpliga,

3. artikel 35 i fråga om skyldigheten för arbetsgivare att göra information

om ämnen och beredningar tillgänglig,

4. artikel 37.4 i fråga om skyldigheten för nedströmsanvändare att utarbe-

ta en kemikaliesäkerhetsrapport när användningen av ämnet inte leder till att
ämnet, som sådant eller i en beredning, släpps ut på marknaden,

5. artikel 37.5 i fråga om nedströmsanvändares identifiering av egna risk-

hanteringsåtgärder och tillämpning av sådana åtgärder,

6. artikel 38 i fråga om skyldigheten att delge information,
7. artikel 60.9 d i fråga om tillämpning av tillståndsvillkor,

1 Förordningen omtryckt 1992:1136.

2 Tidigare 17 § upphävd genom 1995:482.

3 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

SFS 2011:14

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:14

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

8. artikel 60.10 i fråga om skyldigheten för tillståndshavare att se till att

exponeringen minskas, och

9. artikel 67.1 i fråga om tillämpning av villkor för begränsningar enligt

bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006.

17 a §

Av 6 § förvaltningslagen (1986:223) följer att Arbetsmiljöverket

ska samverka med andra myndigheter inom ramen för den egna verksam-
heten. När det gäller Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar enligt 17 § denna för-
ordning ska samverkan vid behov ske med Kemikalieinspektionen samt be-
rörda länsstyrelser och kommuner.

Om Arbetsmiljöverket i sin tillsyn enligt 17 § uppmärksammar att för-

ordning (EG) nr 1907/2006 inte följs och det avser frågor som enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13) omfattas av en annan myndighets till-
synsansvar, ska Arbetsmiljöverket underrätta den ansvariga myndigheten
om bristerna.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)