SFS 2011:15 Förordning om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

110015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i nationalparksförordningen (1987:938);

utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att det i nationalparksförordningen (1987:938)

ska införas en ny paragraf, 6 §, av följande lydelse.

6 §

1

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 7 §§ miljötill-
synsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Tidigare 6 § upphävd genom 1998:1253.

SFS 2011:15

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011